Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening Altena 2020)

Publicatiedatum:
woensdag 30 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening tot derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020

De raad van de gemeente Altena;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

besluit :

 

vast te stellen de hierna volgende:

 

Verordening tot derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020

Artikel I

Artikel 2:11, vierde lid, komt te luiden:

 

  • 4.

    Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de provinciale wegenverordening, de Waterschapskeur, de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Altena, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde telecommunicatieverordening.

Artikel II

Artikel 5:24, vijfde lid, komt te luiden:

 

  • 5.

    Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening, de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Altena of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

Artikel III

Deze Verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 15 december 2020

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de griffier,

drs. S.J. Peet