Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidieplafond Subsidieregeling buitensportaccommodaties

Publicatiedatum:
woensdag 30 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidieplafond Subsidieregeling buitensportaccommodaties

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

Gelet op artikel 5, lid 1, van de Algemene subsidieverordening gemeente Altena 2019;

 

Overwegende dat het bij de uitvoering van de Subsidieregeling buitensportaccommodaties van belang is een subsidieplafond vast te stellen;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het navolgende subsidieplafond:

Artikel 1  

  • 1.

    Voor subsidieverstrekking ten behoeve van onderhoudsbijdrage sportvelden als bedoeld in artikel 3A lid 1 van de Subsidieregeling buitensportaccommodaties geldt voor het jaar 2021 een subsidieplafond van € 180.000.

  • 2.

    Voor subsidieverstrekking ten behoeve van onderhoudsbijdrage groenstroken als bedoeld in artikel 3B lid 2 van de Subsidieregeling buitensportaccommodaties geldt voor het jaar 2021 een subsidieplafond van € 40.000.

  • 3.

    Voor subsidieverstrekking ten behoeve van de investeringssubsidies als bedoeld in artikel 3C lid 3 van de Subsidieregeling buitensportaccommodaties geldt voor het jaar 2021 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2  

De verdeling vindt plaats conform de in de Subsidieregeling buitensportaccommodaties vastgestelde wijze van verdeling.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020.

burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.