Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent financiële voorzieningen voor scholen (Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Altena 2021)

Publicatiedatum:
donderdag 21 januari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent financiële voorzieningen voor scholen (Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Altena 2021)

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 140 /141 van de Wet op het primair onderwijs , artikel 134 /135 van de Wet op de expertisecentra en artikel 96g /96h van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 

gelet op de artikelen XIII , XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden;

 

gelet op artikel 5 van de Gemeentewet;

 

gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Altena 2020, inclusief de bijbehorende bijlagen 1 tot en met 5;

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school, of, voor zover in deze verordening is bepaald, van een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente;

 • c.

  school: school voor basisonderwijs, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of school voor voortgezet onderwijs;

  • -

   school voor basisonderwijs: een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

  • -

   school voor (voortgezet) speciaal onderwijs: een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de expertisecentra en een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

  • -

   school voor voortgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs.

 • d.

  nevenvestiging: deel van een school dat door de minister ingevolge artikel 85 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 76a of artikel 76b van de Wet op de expertisecentra, artikel X van de wet van 31 mei 1995 (Stb. 319) of artikel 75 van de Wet op het voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht;

 • e.

  voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening;

 • f.

  aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;

 • g.

  indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

 • h.

  toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

 • i.

  tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend;

 • j.

  subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de wet , dat beschikbaar is voor een voorziening, of een aanvullende voorziening;

 • k.

  feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;

 • l.

  subsidievaststelling: een beschikking zoals bedoeld in artikel 4:42 van de wet;

 • m.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • n.

  subsidieverlening: de beschikking van het college waarbij een voorwaardelijke financiële aanspraak ontstaat op het subsidiebedrag voor een voorziening of een aanvullende voorziening.

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het college. Het college neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3.

  Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Aanvullende voorziening

 • 1.

  Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2.

  Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.

Hoofdstuk 2 Procedures

 

Paragraaf 2.1. Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college.

Artikel 6 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluit het college om de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  De aanvraag vermeldt:

  • a.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

 • Bij het ontbreken van een of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslist het college de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het college besluit binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft het college de reden voor de verlenging aan.

 • 3.

  Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Het college weigert de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van deze verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Paragraaf 2.2. Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij het college.

 • 2.

  Op de aanvraag is artikel 6, tweede lid, van toepassing.

Artikel 10 Beslissingstermijn

Het college besluit binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is;

 • b.

  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning; [uitvoering beschikking subsidieverlening] intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

 • 1.

  De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b.

   een subsidieverlening of een subsidievaststelling.

 • 2.

  De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3.

  De beschikking tot subsidieverlening of subsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie of indien de beschikking tot subsidieverlening het bedrag niet vermeldt, het bedrag waarop de subsidie ten hoogste wordt vastgesteld;

  • b.

   het bedrag van het voorschot of de wijze van vaststelling daarvan indien de beschikking tot subsidieverlening bepaalt dat het college een voorschot verleent;

  • c.

   voor zover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan het college.

  • d.

   de bepaling dat de wet van toepassing is en voor zover van belang welke afzonderlijke bepalingen of afwijkingen hierop van kracht zijn.

 • 4.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 13 Uitvoering beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  Na een beschikking tot subsidieverlening dient het schoolbestuur uiterlijk acht weken na afloop van het tijdvak waarvoor de voorziening is toegekend een aanvraag tot subsidievaststelling in. Het college stelt de subsidie ambtshalve vast indien de aanvraag achterwege blijft.

 • 2.

  Bij de aanvraag toont het schoolbestuur aan dat de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen als genoemd in artikel 12 zijn nagekomen.

 • 3.

  Indien het schoolbestuur niet of niet voldoende aantoont dat de verplichtingen zijn nagekomen, deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij aan op welke onderdelen het schoolbestuur aanvullende informatie moet verschaffen. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na ontvangst van de mededeling de gevraagde informatie schriftelijk te verschaffen. Indien het schoolbestuur de gevraagde informatie niet binnen deze termijn verstrekt, stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 14 Subsidievaststelling volgend op verlening

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na de indiening van de aanvraag als bedoeld in artikel 13 lid 1 of binnen acht weken na de verstrekking van de aanvullende informatie. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 2.

  Het college betaalt het subsidiebedrag onder verrekening van de betaalde voorschotten, overeenkomstig de subsidievaststelling. De betaling vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 15 Intrekken of wijzigen beschikking; terugvordering

Ten aanzien van het beleid tot intrekking, wijziging, stopzetting of verlaging van de afgegeven subsidiebeschikking dan wel terugvordering van gegeven subsidie is titel 4:2 van de wet van toepassing.

Artikel 16 Intrekken of wijzigen beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  Zolang de subsidie niet is vastgesteld, kan het college een beschikking tot subsidieverlening intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen, indien:

  • a.

   de voorziening niet of niet geheel heeft plaatsgevonden, of zal plaatsvinden;

  • b.

   het schoolbestuur onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid.

 • 2.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 17 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

Artikel 18 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 19 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 20 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Altena 2021.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Altena van

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet

Bijlage 1 'Voorziening: vervoer gymnastiekonderwijs’

 

Artikel I Gymnastiekonderwijs

Alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena kunnen vervoer krijgen, georganiseerd door de gemeente, voor:

 • 1.

  het gymnastiekonderwijs in gemeentelijke gymzalen, sportzalen en sporthallen.

Artikel 2 Indieningsdatum

De voorziening dient voor 1 mei voorafgaande aan het betreffende schooljaar te worden aangevraagd.

 

Artikel 3 Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening wordt toegekend voor een periode van 1 schooljaar.

 

Artikel 4 Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een  voorziening

 • 1.

  De voorziening staat open voor alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena.

 • 2.

  De voorziening staat open voor een nevenvestiging van een school voor basisonderwijs, welke gevestigd is in de gemeente Altena, van een hoofdvestiging welke in een andere gemeente  is gelegen.

Artikel 5 Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

De omvang van het vervoer wordt als volgt bepaald:

 • 1.

  Voor maximaal 2 gymlessen per week wordt voor de groepen 3 tot en met 8 per basisschool vervoer beschikbaar gesteld.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden

 • 1.

  Om voor vervoer in aanmerking te kunnen komen dient de afstand tussen school en de dichtstbijzijnde gymzaal, sportzaal of sporthal zoals genoemd in artikel 1 meer dan 1,5 km te bedragen op basis van de kortste route van de ANWB routeplanner

 • 2.

  Om voor vervoer in aanmerking te kunnen komen voor de groepen 7 en 8 dient de afstand tussen school en de dichtstbijzijnde gymzaal, sportzaal of sporthal zoals genoemd in artikel 1 meer dan 2 km te bedragen op basis van de kortste route van de ANWB routeplanner.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.

Bijlage 2 'Voorziening: vervoer schoolzwemmen en zwemchallange’

 

Artikel I Schoolzwemmen

Alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena kunnen vervoer krijgen, georganiseerd door de gemeente, voor:

 • 1.

  het schoolzwemmen en de zwemchallenge in zwembad AquaAltena, zwembad Bijtelskil en zwembad Werkina

Artikel 2 Indieningsdatum

De voorziening dient voor 1 mei voorafgaande aan het betreffende schooljaar te worden aangevraagd.

 

Artikel 3 Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening wordt toegekend voor een periode van 1 schooljaar.

 

Artikel 4 Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een  voorziening

 • 1.

  De voorziening staat open voor alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena.

 • 2.

  De voorziening staat open voor een nevenvestiging van een school voor basisonderwijs, welke gevestigd is in de gemeente Altena, van een hoofdvestiging welke in een andere gemeente  is gelegen.

Artikel 5 Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

De omvang van het vervoer wordt bepaald op basis van het door de gemeente Altena op te stellen rooster voor schoolzwemmen en zwemchallenge, na overleg met de basisscholen en de zwembaden.

 

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden

 • 1.

  Om voor vervoer in aanmerking te kunnen komen dient de afstand tussen school en het dichtstbijzijnde zwembad zoals genoemd in artikel 1 meer dan 1,5 km te bedragen op basis van de kortste route van de ANWB routeplanner.

 • 2.

  Om voor vervoer in aanmerking te kunnen komen voor de groepen 7 en 8 dient de afstand tussen school en het dichtstbijzijnde zwembad zoals genoemd in artikel 1 meer dan 2 km te bedragen op basis van de kortste route van de ANWB routeplanner.

Artikel 7 Subsidieplafond

Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.

Bijlage 3 'Voorziening: 4/5 mei herdenking/viering’

 

Artikel I 4/5 mei herdenking/viering

In het kader van de herdenking/viering 4/5 mei kunnen alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena de Anne Frankkrant ontvangen of een vergoeding voor een bezoek aan Kamp Vught krijgen.

 

Artikel 2 Indieningsdatum

De gemeente Altena inventariseert voor 1 april in het betreffende schooljaar bij de basisscholen de behoefte aan het aantal Anne Frankkranten en bezoeken aan Kamp Vught. De ingevulde inventarisatie wordt aangemerkt als een aanvraag voor de voorziening.

 

Artikel 3 Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening wordt toegekend voor een periode van 1 schooljaar.

 

Artikel 4 Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een  voorziening

 • 1.

  De voorziening staat open voor alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena.

 • 2.

  De voorziening staat open voor een nevenvestiging van een school voor basisonderwijs, welke gevestigd is in de gemeente Altena, van een hoofdvestiging welke in een andere gemeente  is gelegen.

Artikel 5 Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

 • 1.

  Het aantal te ontvangen Anne Frankkranten wordt bepaald door het aantal leerlingen in de groepen 7 en 8 op 1 april van het betreffende schooljaar met uitzondering van de groepen 7 en 8 die Kamp Vught bezoeken.

 • 2.

  Het aantal te vergoeden tickets voor Kamp Vught wordt bepaald door het aantal leerlingen in de groepen 7 en 8 die het betreffende schooljaar Kamp Vught bezoeken.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden

 • 1.

  De basisscholen bestellen zelf de Anne Frankkranten en declareren de kosten achteraf bij de gemeente Altena. De declaratie wordt als aanvraag tot subsidievaststelling aangemerkt.

 • 2.

  De basisscholen declareren achteraf de tickets voor Kamp Vught bij de gemeente Altena. De declaratie wordt als aanvraag tot subsidievaststelling aangemerkt.

Artikel 7 Subsidieplafond

Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.

Bijlage 4 Voorziening: ‘Veiligheidsinspectie speeltoestellen schoolpleinen’

 

Artikel I Veiligheidsinspectie speeltoestellen schoolpleinen

Alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena komen in aanmerking voor een jaarlijkse veiligheidsinspectie van de speeltoestellen op het schoolplein.

 

Artikel 2 Indieningsdatum

De gemeente Altena inventariseert in het betreffende schooljaar bij de basisscholen de behoefte aan een veiligheidsinspectie voor de speeltoestellen op het schoolplein.

 

Artikel 3 Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening wordt toegekend voor een periode van 1 schooljaar.

 

Artikel 4 Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een  voorziening

 • 1.

  De voorziening staat open voor alle basisscholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena.

 • 2.

  De voorziening staat open voor een nevenvestiging van een school voor basisonderwijs, welke gevestigd is in de gemeente Altena, van een hoofdvestiging welke in een andere gemeente  is gelegen.

Artikel 5 Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

Als een basisschool heeft aangegeven een veiligheidsinspectie van de speeltoestellen op het schoolplein te wensen, geeft de gemeente Altena hier opdracht voor.

 

Artikel 6 Subsidieplafond  

Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.

Bijlage 5 Voorziening: ‘Verkeersexamens’

 

Artikel I Verkeersexamens

Alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena kunnen theoretische verkeersexamens ontvangen.

 

Artikel 2 Indieningsdatum

De gemeente Altena inventariseert voor 1 februari van het betreffende schooljaar bij de basisscholen de behoefte aan het aantal verkeersexamens. De ingevulde inventarisatie wordt aangemerkt als een aanvraag voor de voorziening.

 

Artikel 3 Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening wordt toegekend voor een periode van 1 schooljaar.

 

Artikel 4 Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een  voorziening

 • 1.

  De voorziening staat open voor alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Altena.

 • 2.

  De voorziening staat open voor een nevenvestiging van een school voor basisonderwijs, welke gevestigd is in de gemeente Altena, van een hoofdvestiging welke in een andere gemeente  is gelegen.

Artikel 5 Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

Het aantal te ontvangen verkeersexamens wordt bepaald door het aantal leerlingen in de groepen 7 en/of 8 dat het betreffende schooljaar het theoretisch verkeersexamen aflegt.

 

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden

De basisscholen bestellen zelf de verkeersexamens en declareren de kosten achteraf bij de gemeente Altena. De declaratie wordt als aanvraag tot subsidievaststelling aangemerkt.

 

Artikel 7 Subsidieplafond  

Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.