Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling kernenbudget Altena 2021

Publicatiedatum:
donderdag 11 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling kernenbudget Altena 2021

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

Gelet op artikel 5, lid 1, van de Algemene subsidieverordening gemeente Altena 2019;

 

Overwegende dat het bij de uitvoering van de Subsidieregeling kernenbudget Altena 2021 van belang is een subsidieplafond vast te stellen;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het navolgende subsidieplafond:

Artikel 1  

Voor subsidieverstrekking ten behoeve van bewonersinitiatieven als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling kernenbudget Altena 2021 geldt voor het jaar 2021 een subsidieplafond van € 75.000,--.

Artikel 2  

De verdeling vindt plaats conform de in de Subsidieregeling kernenbudget Altena 2021 vastgestelde wijze van verdeling.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 02 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG Almkerk

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.