Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit 2021-03 Werkendam Steurgat voorrangsregeling wijzigen

Publicatiedatum:
maandag 15 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit 2021-03 Werkendam Steurgat voorrangsregeling wijzigen

Logo Altena

VB2021-03 Werkendam voorrangsregeling Steurgat-parallelweg kruising noord

Niels Moerenhout

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

Overwegende dat

- de noordelijke kruising Steurgat/parallelweg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Altena en ter plaatse binnen de bebouwde kom van de kern Werkendam ligt en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- de parallelweg van het Steurgat op deze kruising niet haaks aansluit op het Steurgat;

- langs het Steurgat een betonnen wand staat;

- het zicht vanuit de parallelweg op het Steurgat en vice versa beperkt is;

- de betonnen wand langs het Steurgat op rijbaanniveau wordt doorgetrokken over de parallelweg;

- hierdoor de indruk wordt gewekt dat het Steurgat voorrang heeft op de parallelweg;

- het vanwege bovenstaande overwegingen gewenst is een voorrangsregeling in te stellen op de noordelijke kruising Steurgat/parallelweg;

- van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik

  • 1.

    tot het plaatsen van een verkeersbord B04, een verkeersbord B05 en een verkeersbord B06, in combinatie met het aanbrengen van haaietanden op en nabij de noordelijke kruising Steurgat/parallelweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening zodat de voorrang op deze kruising wordt geregeld;

  • 2.

    dat met het van kracht worden van dit besluit- eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

  • 3.

    dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Almkerk, 10-02-2021

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Namens deze,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank. Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezoek de genoemde site voor de precieze voorwaarden.