Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit 2021-02 Werkendam Bandijk voorrangsregeling wijzigen

Publicatiedatum:
maandag 15 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit 2021-02 Werkendam Bandijk voorrangsregeling wijzigen

Logo Altena

VB 2021-02 Werkendam wijzigen voorrangsregeling Bandijk kruisingen Witboomkil en Veerweg

Niels Moerenhout

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

Overwegende dat

- de kruisingen Bandijk/Witboomkil en Bandijk/Veerweg in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Altena en ter plaatse buiten de bebouwde kom van de kern Werkendam liggen en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- de wegen Bandijk, Witboomkil en Veerweg zijn aangemerkt als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom en onderdeel zijn van een 60 km/u -zone;

- kruisingen op erftoegangswegen in beginsel ingericht zijn als gelijkwaardig kruispunt;

- de overige kruisingen in de directe omgeving ingericht zijn als gelijkwaardig kruispunt;

- de eerder genoemde kruisingen ingericht zijn als voorrangskruispunt en (deels) niet correct zijn aangeduid met markering en bebording;

- het voorts ongewenst is dat voor fietsers op het fietspad parallel aan de Bandijk geldt dat ze voorrang moeten verlenen aan verkeer op de Witboomkil;

- het vanuit uniformiteit en herkenbaarheid gewenst is de eerder genoemde kruisingen volledig in te richten als gelijkwaardige kruispunten;

- om dit te bereiken het bord B06 (kruising Bandijk/Veerweg) en de voorrangsmarkeringen van beide kruisingen moet worden verwijderd.

- van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik

 • 1.

  tot het verwijderen van een verkeersbord B06 (verleen voorrang) op de Veerweg, ter hoogte van de kruising met de Bandijk, zodat de voorrang op deze kruising niet geregeld wordt, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 • 2.

  tot het verwijderen van de voorrangsmarkeringen op het kruispunt Bandijk/Veerweg, op de doorsteek van het fietspad bij dit kruispunt (alleen aan de kant waar de fietspaden kruisen), op het kruispunt Bandijk/Witboomkil en op het fietspad parallel aan de Bandijk, ter hoogte van dit kruispunt, zodat de voorrang op deze kruisingen niet meer geregeld wordt. Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 • 3.

  dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Almkerk, 10-02-2021

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Namens deze,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank. Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezoek de genoemde site voor de precieze voorwaarden.