Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rectificatie: Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het kappen van houtopstand waar voor geen vergunning nodig is (Aanwijzingsbesluit gebieden waar voor het kappen van houtopstand geen vergunning nodig is Altena 2021)

Publicatiedatum:
donderdag 18 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingRectificatie: Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het kappen van houtopstand waar voor geen vergunning nodig is (Aanwijzingsbesluit gebieden waar voor het kappen van houtopstand geen vergunning nodig is Altena 2021)

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege het ontbreken van de tekeningen. De oorspronkelijke publicatie is op 29 december 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2020, 350160.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

 

Overwegende:

 

dat het op grond van artikel 4:11a, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 (APV) verboden is op het grondgebied van de voormalige gemeente Werkendam zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen;

 

dat in artikel 4:11a, tweede lid, bepaald is dat dit verbod niet geldt voor:

 • a.

  wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouw gronden, beide voor zover bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;

 • b.

  vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;

 • c.

  fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;

 • d.

  kweekgoed;

 • e.

  houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;

 • f.

  houtopstand die gelegen is buiten een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:

  • ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;

  • ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen;

 • g.

  houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4.12b;

dat in artikel 4:11a, derde lid, bepaald is dat het college delen van de gemeente aan kan wijzen waarin het verbod als bedoeld in het eerste lid niet van toepassing is;

 

dat het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Werkendam bij besluit van 11 februari 2014 gebieden aangewezen heeft waar houtopstand gekapt kan worden zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is;

 

dat het aanwijzingsbesluit van 11 februari 2014 per 1 januari 2021 van rechtswege vervalt, op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling;

 

dat het een te grote regeldruk zou betekenen voor de samenleving als de gebieden waar voor het kappen van houtopstand geen vergunning nodig is, komen te vervallen;

 

dat het daarom gewenst is dezelfde gebieden op het grondgebied van de voormalige gemeente Werkendam, opnieuw aan te wijzen als delen van de gemeente waarin het verbod om zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen, niet van toepassing is;

 

 

Gelet op artikel 4:11a, derde lid, van de APV;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  de gebieden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 5 tekeningen aan te wijzen als delen van de gemeente waar het verbod als bedoeld in het eerste lid van artikel 4:11a van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 niet van toepassing is, met uitzondering van houtopstanden in eigendom van een publiekrechtelijke rechtspersoon;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2021;

 • 3.

  dat dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit gebieden waar voor het kappen van houtopstand geen vergunning nodig is Altena 2021’.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 8 december 2020.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

De belanghebbende die het niet eens is met het bovenstaand besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG ALMKERK. Wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan de belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit laatste kan alleen als tevens een bezwaarschrift is ingediend.