Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de teammanager informatie van de gemeente Altena houdende regels omtrent de beperking van de openbaarheid van de dossiers van de gemeente Woudrichem

Publicatiedatum:
maandag 29 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de teammanager informatie van de gemeente Altena houdende regels omtrent de beperking van de openbaarheid van de dossiers van de gemeente Woudrichem

Burgemeester en wethouders van Altena, voor deze drs. ing. J. Visser in zijn hoedanigheid van teammanager Informatie van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

 

kennis genomen van het verzoek van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena met betrekking tot de overbrenging van de aanvulling op het archiefblok Gemeentebestuur Woudrichem 2011 - 2018;

 

b e s l u i t e n:

 

beperkingen te stellen aan de openbaarheid van de aanvulling op het archief Gemeentebestuur Woudrichem 2011 - 2018 zulks met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden volgens de hierna gegeven specificatie.

 

Daarbij zijn naast de beperkingsgrond de betrokken inventarisnummers, dossieromschrijving en het daaraan verbonden jaar van openbaarmaking vermeld.

 

Archiefblok Gemeentebestuur Woudrichem 2011 - 2018

Inventaris-nummer

Omschrijving

Periode

Openbaar in

Wettelijke grondslag

770

Verslagen besloten opiniërende raadsvergaderingen; (openbaarmaking schendt de privacy van bepaalde personen)

2011 - 2014

2090

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

771

Verslagen besloten opiniërende raadsvergaderingen; (openbaarmaking schaadt bedrijfsbelangen)

2012 – 2018

2039

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub c

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de onder bovengenoemde inventarisnummers bewaarde archiefbescheiden is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris.

Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archieven.

 

Wijk en Aalburg, 10 maart 2021

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. ing. J. Visser

Teammanager Informatie.

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na (de dag van) bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.