Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het aanwijzen van gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belasting (Aanwijzingsbesluit Staatsbosbeheer Legesverordening Biesbosch Altena)

Publicatiedatum:
woensdag 31 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het aanwijzen van gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belasting (Aanwijzingsbesluit Staatsbosbeheer Legesverordening Biesbosch Altena)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

overwegende dat Staatsbosbeheer feitelijk is belast met het heffen en innen van de leges zoals genoemd in de vigerende Legesverordening Biesbosch Altena;

 

gelet op artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Altena;

 

b e s l u i t :

Artikel 1  

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet, voor de leges genoemd in de vigerende Legesverordening Biesbosch Altena:

 

de directeur Staatsbosbeheer.

Artikel 2  

aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, voor de leges genoemd in de vigerende Legesverordening Biesbosch Altena:

 

de divisiedirecteuren en provinciehoofden van Staatsbosbeheer.

Artikel 3  

aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet, voor de leges genoemd in de vigerende Legesverordening Biesbosch Altena:

 

de medewerkers van Flanderijn BV.

Artikel 4  

De aanwijzingen als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 eindigen van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, c, d en e van de Gemeentewet, voor de leges genoemd in de vigerende Legesverordening Biesbosch Altena, geen onderdeel meer uitmaken van de werkzaamheden van de betreffende functionaris of functionarissen.

Artikel 5  

Aan te gaan een overeenkomst zonder aanspraak op loon met de in artikel 1, 2 en 3 aangewezen functionaris(sen) voor de duur dat de ambtenaar als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 met de betreffende functie(s) en de hiervoor genoemde publiekrechtelijke bevoegdheden is/zijn belast.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 6  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Staatsbosbeheer Legesverordening Biesbosch Altena.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

 

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan bezwaar worden aangetekend bij de bestuursrechter