Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VB2021-10: Parkeren Marktplein te Wijk en Aalburg

Publicatiedatum:
dinsdag 11 mei 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVB2021-10: Parkeren Marktplein te Wijk en Aalburg

Logo Altena

Zaaknummer: 2020-010894

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

 

Bevoegdheid:

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

 

Vereiste van het besluit:

Volgens de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat het instellen van een parkeerverbod moet gebeuren met een verkeersbesluit.

Artikel 24 lid 1 BABW geeft aan dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie.

 

Overwegingen:

Overwegende dat:

- Het college van burgemeester en wethouders van Altena extra parkeergelegenheid in het centrum van Wijk en Aalburg wil faciliteren;

- Het marktplein de bestemming Verkeer heeft volgens het bestemmingsplan Wijk en Aalburg 2018;

- Hierdoor parkeren op het gehele marktplein is toegestaan op elke dag van de week;

- Het marktplein niet is ingericht om elke dag van de week op te parkeren;

Over dit besluit heeft overleg plaats gevonden met de politie, eenheid Zeeland-West-Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft over dit besluit.

 

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik:

- Op een gedeelte van het Marktplein parkeervakken worden aangebracht, zoals aangegeven in de kaartbijlage [bijlagenummer VB2021-10-01] van dit besluit;

- Er op zondag tot en met donderdag niet op het Marktplein geparkeerd mag worden;

- Er op vrijdag en zaterdag op het Marktplein in de vakken geparkeerd mag worden;

- Dit parkeerverbod verduidelijkt wordt middels verkeerstekens;

- Ter hoogte van de supermarkt Jumbo blijven aan beide zijden van de weg de borden E04 staan met onderbord Parkeren Marktplein alleen op vrijdag en zaterdag toegestaan”, zoals aangegeven in de kaartbijlage [bijlagenummer VB2021-10-01] van dit besluit;

- Alle eerdere verkeersbesluiten betreft het verkeer en parkeren op het Marktplein hiermee komen te vervallen.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking zodra de borden zijn geplaatst/aangebracht.

Almkerk, 03-05-2021

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

 

Bijlage(n)

- Aanleg perkeren Marktplein Wijk en Aalburg

- Getekende versie verkeersbesluit

- Art. 24 BABW advies politie

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 9000

64800 PA BREDA

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.