Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de tijdelijke subsidie voor het opnieuw opstarten van bedrijven en organisaties die op grond van de maatregelen ter bestrijding van corona verplicht waren hun activiteiten tijdelijk te staken (Tijdelijke subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona)

Publicatiedatum:
dinsdag 1 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de tijdelijke subsidie voor het opnieuw opstarten van bedrijven en organisaties die op grond van de maatregelen ter bestrijding van corona verplicht waren hun activiteiten tijdelijk te staken (Tijdelijke subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

gelet op:

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Algemene Subsidieverordening Altena 2019, waaronder artikel 3;

 • -

  de diverse Compensatieregelingen van het Rijk en de Provincie in het kader van corona;

 • -

  besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Tijdelijke Subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de subsidieregeling is het eenmalig financieel bijdragen aan het opnieuw opstarten van bedrijven en organisaties in de gemeente Altena die op grond van de maatregelen ter bestrijding van corona verplicht waren hun activiteiten tijdelijk te staken.

Artikel 3 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het tijdvak 8 juni 2021 tot en met 31 december 2021 bedraagt € 100.000,-.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie wordt eenmalig verstrekt ter dekking van incidentele kosten voor het opnieuw opstarten van de activiteiten van de aanvrager, die op grond van de maatregelen ter bestrijding van corona verplicht was die activiteiten tijdelijk te staken.

 • 2.

  Subsidie wordt niet verstrekt wanneer de activiteiten niet passen binnen de doelstelling als genoemd in artikel 2.

 • 3.

  De activiteiten als bedoeld in het eerste lid moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden in de periode tussen 28 april 2021 en 31 december 2021.

Artikel 5 Subsidieontvanger

Uitsluitend rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die feitelijk gevestigd zijn in de gemeente Altena en hun activiteiten hoofdzakelijk in de gemeente Altena uitvoeren, komen eenmalig in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de uitvoering van activiteiten op volgorde van ontvangst van de aanvragen en stelt de subsidies direct vast.

 • 2.

  Het moment van ontvangst is het tijdstip waarop de aanvraag volledig is ontvangen.

 • 3.

  Wanneer meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

 • 4.

  Het tijdstip van ontvangst van een aanvraag die per post wordt ingediend, is 13.00 uur van datum van ontvangst.

 • 5.

  Kan een subsidie niet volledig worden verstrekt als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, dan vindt verstrekking plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

Artikel 7 Hoogte van subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500,-.

Artikel 8 Indieningsvereisten

 • 1.

  De aanvraag wordt schriftelijk of digitaal ingediend via een volledig ingevuld en ondertekend formulier ‘Stimuleringsfonds Altena corona 2021’.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 6, tweede lid van de ASV legt de aanvrager het nummer over, waaronder de aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 3.

  Bij de aanvraag om subsidie voor een activiteit die reeds heeft plaatsgevonden legt de aanvrager het bewijs van uitvoering van die activiteit over.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de ASV wordt een aanvraag ingediend gedurende de periode van 8 juni 2021 tot 31 december 2021.

Artikel 10 Beslistermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 8 van de ASV beslist het college op een ingediende aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn éénmaal met 4 weken verlengen.

Artikel 11 Verplichting en verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  Als aannemelijk is dat één of meer van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de opgelegde verbonden subsidieverplichting wordt voldaan, meldt de subsidieontvanger dat direct schriftelijk aan het college.

 • 3.

  Binnen acht weken na afronding van de activiteiten stuurt subsidieontvanger een schriftelijk bewijs hiervan aan de gemeente Altena.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 31 december 2021. Deze regeling blijft wel van toepassing op subsidies die voor deze datum zijn aangevraagd.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Altena in zijn vergadering van 25 mei 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris, drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester, drs. E.B.A. Lichtenberg MCM