Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat van gemeentelijke lijkschouwers (Ondermandaatbesluit benoeming gemeentelijke lijkschouwers)

Publicatiedatum:
woensdag 7 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat van gemeentelijke lijkschouwers (Ondermandaatbesluit benoeming gemeentelijke lijkschouwers)

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de gemeente Altena,

 

Overwegende dat:

 

 • a.

  aan hem mandaat is verleend ten aanzien van de tot het college behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1, behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020;

 • b.

  het college op grond van artikel 4 van de Wet op de Lijkbezorging de bevoegdheid heeft tot het benoemen van een of meer gemeentelijke lijkschouwers, en deze bevoegdheid niet in voornoemde bijlage 1 is voorbehouden aan het college;

 • c.

  de gemeentesecretaris voornoemde bevoegdheid, ingevolge voornoemd Besluit, in mandaat heeft verkregen en ondermandaat door de gemeentesecretaris is toegestaan tenzij de bevoegdheid bij of krachtens de wet aan de gemeentesecretaris wordt verleend of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet;

 • d.

  onder “ondermandaat” wordt verstaan: het verlenen van mandaat door de mandaathouder aan een ander;

 • e.

  de colleges van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem de directeur van de GGD West-Brabant mandaat hebben verleend in naam van het college, om de aangestelde forensische geneeskundigen tot gemeentelijke lijkschouwers te benoemen;

 • f.

  ten gevolge van de fusie van voornoemde drie gemeenten een actueel mandaatbesluit gewenst c.q. noodzakelijk is;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Wet op de Lijkbezorging;

 

Besluit

 

Vast te stellen:

 

Ondermandaatbesluit benoeming gemeentelijke lijkschouwers

Artikel 1 Mandaatverlening aan directeur GGD West-Brabant

Aan de directeur van de GGD West-Brabant wordt ondermandaat verleend om namens het college van burgemeester en wethouders van Altena de bevoegdheid uit te oefenen tot de benoeming van de bij de GGD aangestelde forensisch geneeskundigen tot gemeentelijke lijkschouwers op grond van artikel 4 van de Wet op de Lijkbezorging.

Artikel 2 Uitoefening ondermandaat

 • 1.

  De gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder de verplichting van de mandataris om het college jaarlijks een geactualiseerd overzicht van de benoemde gemeentelijke lijkschouwers toe te zenden.

 • 2.

  De gemeentesecretaris van Altena kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit benoeming gemeentelijke lijkschouwers”.

Gemeente Altena,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer,

gemeentesecretaris