Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Altena 2021)

Publicatiedatum:
maandag 19 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Altena 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op:

 

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van 25% of meer van het inkomen als gevolg van de coronacrisis ten opzichte van de maand januari 2020;

 • d.

  bescheiden vermogen: een vermogen van maximaal het in artikel 34 lid 3 van de wet genoemde bedrag op 1 januari 2021;

 • e.

  Bijstandsnorm: de norm als bedoeld in de wet. In afwijking hierop wordt de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag gehanteerd;

 • f.

  Peildatum: de maand januari 2021.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager die hoofdhuurder of eigenaar is van de woning die hij/zij bewoont:

 

 • Die als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke inkomensterugval;

 • die daardoor noodzakelijke woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die op de peildatum door corona te maken heeft met een inkomensterugval van 25% of meer, waardoor de betaling van noodzakelijke woonlasten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen en draagkracht.

 • 2.

  Een tegemoetkoming TONK kan plaats vinden:

  • a.

   als de noodzakelijke woonlasten meer bedragen dan grenswaarde voor de woonlasten als genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel én

  • b.

   het vermogen minder bedraagt dan het van toepassing zijnde bescheiden vermogen.

Artikel 4 Draagkracht vermogen

Vermogen boven het bescheiden vermogen wordt volledig aangemerkt als draagkracht.

Artikel 5 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene noodzakelijke privé woonlasten:

 

 • a.

  kosten van huur minus huurtoeslag.

 • b.

  kosten van de hypotheek (rente + aflossing, min hypotheekrente aftrek) voor de woning;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning

 • d.

  kosten voor gemeentelijke belastingen

   

  • 1.

   Voor de hoogte van de kosten wordt uitgegaan van de kosten zoals aanwezig op de peildatum.

  • 2.

   Bij de hoogte van de huurtoeslag en hypotheekrente aftrek wordt uit gegaan van:

   • a.

    de daadwerkelijk ontvangen huurtoeslag of hypotheekrente aftrek op de peildatum;

   • b.

    indien er geen huurtoeslag of hypotheekrente aftrek wordt ontvangen:

    • 1.

     huurtoeslag: de huurtoeslag die men zou kunnen ontvangen op basis van het inkomen op de peildatum.

    • 2.

     hypotheekrente aftrek: de hypotheekrente waar men in 2020 aanspraak op heeft gemaakt, dan wel aanspraak op zou hebben kunnen maken.

Artikel 6 Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt:

  • a.

   bij een lage grenswaarde voor de woonlasten (zoals genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel) : € 625,- voor de gehele periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

  • b.

   bij een hoge grenswaarde voor de woonlasten (zoals genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel): € 1.250,- voor de gehele periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

  • c.

   Als de woonlasten lager zijn, dan de laagste grenswaarde (zoals genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel) wordt geen tegemoetkoming verstrekt.

 • 2.

  Draagkracht uit vermogen wordt volledig op de bedragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel in mindering gebracht.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de aanvraagprocedure op de gemeentelijke website. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   Bewijsstukken van het (gezins-) inkomen op de peildatum;

  • b.

   Bewijsstukken hoogte van de vaste lasten (de woonkosten, gas, water en licht) op de peildatum;

  • c.

   Bewijstukken van de hoogte huurtoeslag of hypotheekrente aftrek. Indien deze niet ontvangen wordt, bewijsstukken waarmee uitgerekend kan worden of en tot welke bedrag men hier aanspraak op kan maken.

  • d.

   Bewijsstukken van beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021.

  • e.

   Bewijsstukken van de gemeentelijke belastingen peildatum 2020.

 • 3.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

 • 4.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021;

Artikel 8 Terugwerkende kracht

Een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 9 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

Artikel 10 (gezins-) inkomen

Onder (gezins-) inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit een uitkering;

 • c.

  inkomen uit verhuur; en

 • d.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 11 Beschikbare geldmiddelen/vermogen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen/ beschikbaar vermogen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager en de partner van de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen / beschikbaar vermogen van de aanvrager en de partner van de aanvrager (niet zijnde vermogen uit de onderneming).

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen / beschikbaar vermogen wordt verstaan:

  • 1.

   contant geld;

  • 2.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • 3.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • 4.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

 • 4.

  Aanwezige schulden worden niet in mindering gebracht op het bescheiden vermogen.

Artikel 12 ‘Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten gemeente Altena 2021‘

 • 1.

  De ‘Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten gemeente Altena 2021‘ is niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats na toekenning van de tegemoetkoming.

Artikel 14 Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid:

Als een aanvraag TONK voortkomt uit een tekort schietend besef van verantwoordelijkheid om zelf te voorzien in de bestaanskosten, dan kan de TONK aanvraag geheel of ten dele worden geweigerd of in de vorm van een lening worden verstrekt.

Artikel15 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 16 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Altena 2021.

Aldus vastgesteld op 23 februari 2021,

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

De burgemeester

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlage 1: grenswaarde voor de woonlasten:

 

Grenswaarde woonlasten per huishoudtype

Alleenstaand (ouder)

Gezin

Netto inkomen per maand t/m

Laag

Hoog

Laag

Hoog

€1.000

40%

50%

35%

45%

€1.500

40%

50%

35%

45%

€2.000

40%

50%

35%

45%

€2.500

40%

50%

35%

45%

€3.000

40%

50%

40%

50%

€3.500

45%

55%

40%

50%

€4.000

45%

55%

40%

50%

€4.500

45%

55%

40%

50%

€5.000

45%

55%

40%

50%

>€5.000

50%

60%

50%

60%