Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Altena 2021)

Publicatiedatum:
donderdag 22 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Altena 2021, 1e wijziging

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op:

 

 • -

  titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 

 • -

  het college meer inwoners ondersteuning wil bieden met de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK);

 • -

  het college het wenselijk vindt om de op 23 februari 2021 vastgestelde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Altena 2021, te wijzigen;

besluit:

 

vast te stellen: het “Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Altena 2021, 1e wijziging”.

Artikel 1  

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Altena 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Artikel 1 komt te luiden:

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

  • c.

   inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van 15% of meer van het inkomen als gevolg van de coronacrisis ten opzichte van de maand januari 2020;

  • d.

   Bijstandsnorm: de norm als bedoeld in de wet. In afwijking hierop wordt de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag gehanteerd;

  • e.

   Peildatum: de maand januari 2021.

 • 2.

  Artikel 3 lid 1 komt te luiden: Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die op de peildatum door corona te maken heeft met een inkomensterugval van 15% of meer, waardoor de betaling van noodzakelijke woonlasten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen.

 • 3.

  Artikel 3 lid 2 komt te luiden: Een tegemoetkoming TONK kan plaats vinden als de noodzakelijke woonlasten meer bedragen dan grenswaarde voor de woonlasten als genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel.

 • 4.

  Artikel 4 komt te vervallen.

 • 5.

  Artikel 6 lid 1 komt te luiden:

  • 1.

   De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt:

   • a.

    bij een lage grenswaarde voor de woonlasten (zoals genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel) : € 1000,- voor de gehele periode van 1 januari tot en met 30 september 2021.

   • b.

    bij een hoge grenswaarde voor de woonlasten (zoals genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel): € 1.900,- voor de gehele periode van 1 januari tot en met 30 september 2021.

   • c.

    Als de woonlasten lager zijn, dan de laagste grenswaarde (zoals genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel) wordt geen tegemoetkoming verstrekt.

 • 6.

  Artikel 6 lid 2 komt te vervallen.

 • 7.

  Artikel 7 lid 4 komt te luiden: een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 oktober 2021;

 • 8.

  Artikel 9 komt te luiden: De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.

 • 9.

  Artikel 11 komt te vervallen.

 • 10.

  Artikel 16 lid 2 komt te luiden: De beleidsregels vervallen op 1 oktober 2021.

Artikel 2 Inwerkingtreding

De wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Altena 2021, 1e wijziging.

Aldus vastgesteld op 28 juni 2021,

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

De burgemeester

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlage 1: grenswaarde voor de woonlasten:

 

Grenswaarde woonlasten per huishoudtype

Alleenstaand (ouder)

Gezin

Netto inkomen per maand t/m

Laag

Hoog

Laag

Hoog

€1.000

40%

50%

35%

45%

€1.500

40%

50%

35%

45%

€2.000

40%

50%

35%

45%

€2.500

40%

50%

35%

45%

€3.000

40%

50%

40%

50%

€3.500

45%

55%

40%

50%

€4.000

45%

55%

40%

50%

€4.500

45%

55%

40%

50%

€5.000

45%

55%

40%

50%

>€5.000

50%

60%

50%

60%