Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Verordening leges 2021)

Publicatiedatum:
dinsdag 31 augustus 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot eerste wijziging van de Verordening leges 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, de Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet (Stb. 2021, 351) en het daarbij behorende inwerkingtredingsbesluit (Stb. 2021, 353), de wijziging van het Besluit paspoortgelden (Stb. 2021, 352) en artikel 10 van de Verordening leges 2021;

 

gezien het advies van 12 augustus 2021;

 

besluit:

Artikel I

De Verordening leges 2021 wordt als volgt gewijzigd:

De onderdelen 1.2.5 tot en met 1.2.7 van de tarieventabel worden vervangen door:

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 67,55;

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van18 jaar nog niet heeft bereikt € 36,45;

1.2.6 van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon € 32,90;

1.2.7 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen: € 50,90;

1.2.8 voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen: € 5,00.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2021, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021.

het college van burgemeester en wethouders,

de loco-secretaris,

drs. ir. C. Verweij

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM