Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Opheffen Individuele Gehandicaptenparkeerplaats (IGP): Rietwerfplantsoen t.h.v. perceelnummer 6 te Hank

Publicatiedatum:
vrijdag 1 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingOpheffen Individuele Gehandicaptenparkeerplaats (IGP): Rietwerfplantsoen t.h.v. perceelnummer 6 te Hank

 

Nummer verkeersbesluit: VB2021-25

Zaaknummer: 2021-0027661

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

 

 

Gelet op:

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en op grond van het Mandaatbesluit Altena, van 1 januari 2020, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

 

Overwegende:

 

- Dat de aanvrager van deze individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) heeft aangegeven geen gebruik te maken van de plek. Aanvrager heeft de IGP verkregen aan de Rietwerfplantsoen t.h.v. perceelnummer 8 nadat de aanvrager van deze betreffende IGP is overleden;

- Dat het betreffende wegvak eigendom is van de gemeente Altena;

- Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie eenheid Zeeland-West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft.

 

 

Besluiten

 

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de betreffende individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. de Rietwerfplantsoen 6 te Hank op te heffen en het verkeersbord met onderbord te verwijderen.

 

 

Motivering

 

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

Het is daarom gewenst om de individuele gehandicaptenparkeerplaats op te heffen.

 

Almkerk, 01-09-2021

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

 

 

Bijlage(n)

 

- Getekende versie verkeersbesluit

- Art. 24 BABW advies politie

 

 

Bezwaar

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

 

 

Voorlopige voorziening

 

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter:

 

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.