Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Vaststelling wijzigingsplan 1e fase Achter de Schans in Werkendam

Publicatiedatum:
donderdag 25 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Altena - Vaststelling wijzigingsplan 1e fase Achter de Schans in Werkendam

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat zij op 16 november 2021 hebben vastgesteld:

 

 • 1.

  het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai op grond van artikel 82 en volgende van de Wet Geluidhinder, in het kader van het bestemmingsplan “Wijzigingsplan “1e fase Achter de Schans”. De hogere grenswaarde is 52 dB voor de woningnummers 1 tot en met 12, 51 dB voor de woningnummers 13 tot en met 25, 50 dB voor de woningnummers 26, 27 en 28 en 49 dB voor de woningnummers 29 en 30.

 • 1.

  het Wijzigingsplan “1e fase Achter de Schans (NL.IMRO.1959.WerWP0931efaseAds -VG01). Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding Kern Werkendam (vastgesteld op 2 oktober 2018) is voor de planlocatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het toevoegen van een bouwblok voor de bouw van woningen langs de Lange Wiep in Werkendam. Dit wijzigingsplan voorziet in de toevoeging van dat bouwblok.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt het besluit hogere grenswaarde en het vastgestelde wijzigingsplan bekijken tot en met 7 januari 2022

Het besluit hogere grenswaarde en het wijzigingsplan liggen ter inzage van vrijdag 26 november 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022. U kunt de stukken op 2 manieren bekijken:

 • 1.

  U maakt een afspraak om het besluit hogere grenswaarde en het wijzigingsplan digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

 • 2.

  U bekijkt het besluit hogere grenswaarde en het wijzigingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 • 1.

  als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of

 • 2.

  als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij burgemeester en wethouders, over het ontwerpwijzigingsplan of over het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden; of

 • 3.

  als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij het college van burgemeester en wethouders over het ontwerpwijzigingsplan of over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

U kunt tot en met vrijdag 7 januari 2022 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.