Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent reiskostenvergoeding en re-integratieactiviteiten Beleidsregel Reiskostenvergoeding re-integratieactiviteiten Altena 2019

Publicatiedatum:
dinsdag 8 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent reiskostenvergoeding en re-integratieactiviteiten Beleidsregel Reiskostenvergoeding re-integratieactiviteiten Altena 2019

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

besluit :

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel ‘reiskostenvergoeding re-integratieactiviteiten Werkendam 2017,

  • Beleidsregel ‘reiskostenvergoeding re-integratieactiviteiten Woudrichem 2017,

  • Beleidsregel ‘reiskostenvergoeding re-integratieactiviteiten inburgeringsplichtigen Aalburg 2017’

 • 2.

   

Vast te stellen: Beleidsregel Reiskostenvergoeding re-integratieactiviteiten Altena 2019.

 

Beleidsregel Reiskostenvergoeding re-integratieactiviteiten Altena 2019.

1. Doelgroep

Alle klanten met wie een trajectplan re-integratie is ondertekend en die in verband met de daarin vastgelegde afspraken reiskosten maken, komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Wanneer de reisafstand korter is dan 6 km (enkele reis van huis naar het adres waar de activiteiten plaatsvinden) bestaat geen recht op een vergoeding.

2. Kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding

De reiskosten vanaf de woning van de klant naar het adres waar de training, scholing, stage, coaching, kinderopvang, (deeltijd)werkzaamheden etc. plaatsvinden, komen voor vergoeding in aanmerking, indien de afstand meer bedraagt dan 6 km enkele reis. Wanneer de afstand verder is dan 6 km, komt de betrokkene in aanmerking voor een vergoeding voor de volledige afstand van de reis.

Geen vergoeding wordt verstrekt voor gesprekken met consulenten op het gemeentehuis, op de wijklocaties of voor gesprekken op het kantoor van het UWV Werkbedrijf.

 

De regio waarbinnen de reiskosten voor vergoeding in aanmerking komen, wordt gelimiteerd tot en met het gebied tussen de steden Utrecht, Den Bosch, Tilburg, Breda en Rotterdam.

3. Hoogte van de vergoeding

 • a.

  De vergoeding is onafhankelijk van het vervoermiddel dat de klant gebruikt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen vervoer of gebruik van openbaar vervoer. In alle gevallen ontvangt de klant een vergoeding van € 0,19 per km.

  De consulent u/a stelt met behulp van de routeplanner ANWB de snelste c.q. de kortste afstand vast en baseert daarop het bedrag van de reiskostenvergoeding. Er vindt geen afronding plaats.

 • b.

  Een vergoeding wordt slechts verstrekt indien de afstand van huis tot de plaats waar de activiteiten plaatsvinden, meer bedraagt dan 6 km. Is de afstand meer dan 6 km, dan kan een vergoeding worden toegekend voor het volledige traject, dus inclusief de eerste 6 km.

 • c.

  De betaling vindt plaats nadat de klant een declaratie heeft ingediend. In het geval de klant de reiskosten niet kan voorschieten, kan de consulent u/a de reiskosten als voorschot verstrekken.

 • d.

  De reiskostenvergoeding komt ten laste van het budget bijzondere bijstand.

4. Wijze van vergoeding indien openbaar vervoer redelijkerwijs niet mogelijk is en de klant niet beschikt over eigen vervoer

Uitgangspunt is dat de klant primair zelf verantwoordelijk is voor het vinden van een oplossing.

Indien de klant niet beschikt over eigen vervoer en indien openbaar vervoer redelijkerwijs niet mogelijk is, zoekt de consulent u/a in overleg met de klant naar een passende oplossing voor het vervoersprobleem.

 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Een maximale reistijd van globaal een uur (enkele reis) van de woning van de klant naar de plaats van de activiteit wordt als redelijk aangemerkt.

 • Indien de afstand van de woning van de klant naar het adres waar de activiteiten plaatsvinden minder is dan 15 km, wordt een fiets aangemerkt als een passend vervoermiddel.

 • Indien de afstand van de woning van de klant naar het adres waar de activiteiten plaatsvinden verder is dan 15 km en minder dan 35 km, wordt een bromfiets/scooter aangemerkt als een passend vervoermiddel.

 

Onder het vinden van een passende oplossing wordt achtereenvolgens volstaan:

 • a.

  Via een af te sluiten persoonlijke lening bij een Kredietbank kan een fiets of bromfiets/scooter worden aangeschaft;

 • b.

  Indien op grond van de financiële situatie van de klant een lening bij een Kredietbank niet mogelijk is, kan een renteloze lening worden verstrekt op grond van de regeling TBK voor de aanschaf van een fiets of bromfiets/scooter;

 • c.

  Indien de individuele bijzondere omstandigheden van de klant daar aanleiding toe geven, kan in afwijking van punt a. en b. een bedrag om niet worden verstrekt voor de aanschaf van een fiets of bromfiets/scooter;

 • d.

  Voor een toekenning op basis van dit artikel zal de consulent een advies uitbrengen, gebaseerd op de individuele bijzondere omstandigheden van betrokkene.

5. Vergoeding deeltaxi indien om sociaal-/medische redenen openbaar vervoer en/of eigen vervoer niet mogelijk is

 • a.

  Indien de klant wegens sociaal/psychische- of medische redenen geen gebruik kan maken van een fiets, kan hij gebruik maken van openbaar vervoer. In dat geval komen de kosten van de volledige reisafstand voor vergoeding in aanmerking, dus ook de kosten als de afstand minder bedraagt dan 6 km;

 • b.

  Indien de klant wegens sociale- of medische redenen geen gebruik kan maken van openbaar vervoer en/of eigen vervoer, kan een vergoeding verstrekt worden voor vervoer per deeltaxi. In dat geval ontvangt de klant een vergoeding op basis van het op de klant van toepassing zijnde tarief voor de deeltaxi.

6. Ingangsdatum en citeertitel

 • a.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2019

 • b.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Reiskostenvergoeding re-integratieactiviteiten Altena 2019

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

Drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc