Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit

Publicatiedatum:
woensdag 29 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Altena

Nummer : VB2019-15

Zaaknummer : 2019-008781

Ingangsdatum : 23-5-2019

Onderwerp : Individuele Gehandicapte Parkeerplaats (IGP)

Locatie : Kazemat 8, 4285 EJ Woudrichem

Type besluit : Permanent

B urgemeester en w ethouders van Altena,

Gelet op

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden E6, zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, moet gebeuren krachtens een verkeersbesluit met daaronder een kentekenplaat van het voertuig wat op naam staat van de aanvrager. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het Mandaatbesluit Altena, van 3 januari 2019, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

Overwegende

Dat de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een invalidenparkeerplaats op de eerder genoemde locatie van dit Verkeersbesluit;

dat de aanvrager is in het bezit van een Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders;

dat de aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein;

dat de aanvrager in bezit is van een geldig rijbewijs;

dat de aanvrager, of diens inwonende partner in bezit is van een eigen auto;

dat de betreffende wegvakken zijn eigendom van de gemeente Altena;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

 

 • 1.

  door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB 309 met kentekennummer), nabij de woning, genoemd onder “locatie” bovenaan dit Verkeersbesluit, een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen; 

 • 2.

  de toewijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken:

  • 1.

   na verhuizing van de betrokken persoon;

  • 2.

   na overlijden van de betrokken persoon;

  • 3.

   bij het niet of niet meer voldoen aan de gemeentelijke criteria voor het toekennen van een IGP van de betrokken persoon;

  • 4.

   indien de betrokken persoon wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning op korte termijn;

  • 5.

   wanneer de woonomgeving wijzigt waardoor het toekennen van een IGP volgens gestelde richtlijnen komt te vervallen;

  • 6.

     bij misbruik van de gestelde parkeerplaats; 

 • 3.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn; 

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

  

Almkerk, Datum 2019

     

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

  

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.