Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vragen deelnemers webinar 29 oktober

Alternatieven

Vraag:
Wanneer is het bekend in welke wijken Altena welke energie in wil gaan zetten, zoals restwarmte gebruiken, misschien gasnet gebruiken voor waterstof of overgang naar warmtepompen?
Antwoord: 
Tot 2030 zet Altena vooral in op isoleren. Keuzes voor alternatieven voor aardgas volgen daarna. De kans op aanleg van warmtenetten binnen Altena is het grootst waar gebruik gemaakt kan worden van oppervlaktewater, waterzuivering en restwarmte van bedrijven. Voor de overige delen van de gemeente ligt een all electric-oplossing (warmtepomp) het meest voor de hand.

Technieken

Vraag:
Hebben jullie al eens aan aardwarmte gedacht?
Antwoord:
Er lopen inderdaad onderzoeken naar aardwarmte. Het winnen van aardwarmte (ook wel geothermie) is echter zeer kostbaar en daarmee nog niet rendabel te maken voor een gemeente als Altena. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen wel volgen.

Vraag:
Voor een warmtenet gebaseerd op oppervlaktewater: hoe ver dient je woning maximaal van de rivier af te liggen?
Antwoord: Warmtenetten worden alleen aangelegd voor groepen woningen (minimaal 300/400). Het stuk van de leiding dat niet gebruikt wordt kost relatief veel geld. De afstand die nog rendabel is, is 500 m. tot 1 km. De woningen moeten dus zo dicht mogelijk bij de warmtebron staan.

Financiering en subsidie

Vraag: 
Waarom worden de volledige kosten om van het gas af te gaan niet bij de gemeentes neergelegd? In de vorm van een soort warmtestation waar je per individuele woning betaalt voor de warmte (net zoals je nu doet voor gas). Nu moeten wij zelf individueel gaan investeren in warmte-units.
Antwoord:
Over de vraag wie de kosten van de transitie betaalt, wordt nog volop gesproken. De verwachting is dat er vanuit het rijk meer (financiële) ondersteuning komt voor verduurzaming. Er zijn op dit moment al subsidieregelingen. Meer informatie en advies is te vinden bij Altena Woont Slim. Overigens richten we ons in de warmtevisie nu vooral op isoleren en nog niet specifiek op aardgasvrij maken. De vraag gaat over een collectieve oplossingen (warmtenet) ten opzichte van individuele oplossingen (warmtepomp). Het is niet de verwachting dat er in Altena een warmtenet gaat komen.

Vraag: 
Als je zelf wil isoleren krijg je vaak geen subsidie. Waarom niet? Je moet dan per se een bedrijf inschakelen.
Antwoord:
Aan de ISDE subsidie zijn voorwaarden gesteld. Zo moet aantoonbaar zijn dat de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Daarom moeten de maatregelen inderdaad door een bedrijf worden uitgevoerd. 

Vraag:
Ondersteunt de gemeente het aardgasvrij maken van inidviduele woningen met subsidie/financiering?
Antwoord: 
De gemeente heeft geen subsidieregeling. Landelijk is er de ISDE subsidie. Voor financiering van de verduurzamingsmaatregelen is er de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. 

Vraag: 
Ons huis is eind 2018 opgeleverd, aangesloten op het gas. Om van het gas af te gaan liggen de kosten bij onszelf. Destijds zijn daar meerdere gesprekken over gebleken en was ons verteld dat het nog jaren ging duren (+-10) voordat we van het gas af zijn en dat er daarom voor die optie is gekozen.  Achteraf zitten wij met de gebakken peren vanwege de aankomende kosten om van het gas af te gaan. Mijn vraag: hoe kan het voor ons interessant gemaakt worden om daar nu in te investeren?
Antwoord: 
De gemeente richt zich tot 2030 op isoleren. Uiteraard kunt u er al wel voor kiezen om van het gebruik van aardgas af te stappen. Er zijn op dit moment al subsidies om bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. Voor meer informatie en een goed advies, verwijzen wij graag door naar ons energieloket Altena Woont Slim.

Vraag:
Waarom krijg je geen subsidie bij 1 maatregel? 
Antwoord: 
De ISDE subsidieregeling stelt inderdaad als voorwaarde dat er 2 isolatiemaatregelen worden genomen. Wellicht wordt dit in de toekomst aangepast, maar daar hebben we nog geen zicht op.

Capaciteit electriciteitsnet

Vraag:
Kan het het elektriciteisnet al die extra vraag wel aan? 
Antwoord:
Dat is inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Hier wordt door Enexis hard aan gewerkt. Als gemeente gebruiken we onze invloed om te zorgen dat de capaciteit op zo kort mogelijke termijn wordt uitgebreid en zoeken we samen met Enexis naar alternatieven die manieren om het elektriciteitsnet minder of niet te belasten. 

Na isolatie

Vraag:
Wat kunnen mensen doen die hun woning al voldoende geïsoleerd hebben?
Antwoord:
Als u uw woning al voldoende geïsoleerd is heeft, dan kan een stap richting een (hybride)warmtepomp interessant zijn. Kijk ook op AltenaWoontSlim

Wijkaanpak

Vraag:
Hoe kun je weten of je buurt enthousiast is over aanpakken van iets voor duurzaamheid? Komen er dan bijvoorbeeld vragenlijsten in de buurt? Zodat de gemeente weet hoeveel mensen er in een buurt samen willen werken?
Antwoord:
We willen gebruik maken van de contacten die onze gebiedsregisseurs in de wijken hebben. Daarnaast willen we actief gaan peilen waar de energie zit, bijvoorbeeld door middel van social media, de krant of bijeenkomsten. Hoe we dat het beste kunnen doen, gaan we nog bekijken.

Proces

Vraag:
Komt er een projectbureau dat bijvoorbeeld huizen(blokken) gaat begeleiden bij het isoleren en wellicht tegelijkertijd volleggen van de daken met zonnepanelen?
Antwoord:
Dat moeten we nog uitwerken. We willen in ieder geval natuurlijke momenten wanneer huurwoningen aangepakt worden gebruiken om ook particuliere woningen mee te nemen in het traject. Bij de betreffende particulieren moet dat dan tijdig worden aangegeven om perspectief te bieden.

Vraag:
Moet de Warmtevisie van Altena nog goedgekeurd door een bepaalde instantie / hogere overheid? En is de kans aanwezig dat deze als niet ambitieus genoeg wordt beoordeeld? Immers Europa heeft onlangs besloten dat de CO2 reductie in 2030 55% moet zijn t.o.v. 1990. Denken jullie dat een besparing van 55% haalbaar is voor de gebouwde omgeving in Altena? 
Antwoord:
De gemeenteraad heeft al over de Warmtevisie gesproken en de kanttekeningen vanuit de raad zijn meegenomen in de uiteindelijke versie. Deze versie van de Warmtevisie wordt in december vastgesteld door de gemeenteraad. Dit proces gaat over 3 ronden waarin nog ingesproken kan worden. Het is niet zo dat, zoals bij de Regionale Energiestrategie, alle Warmtevisies bij elkaar worden 'opgeteld' om te bepalen of bepaalde landelijke doelen worden behaald. De gemeente volgt het Klimaatakkoord. Onze ambitie past bij het Klimaatakkoord. Dat betekent dat 1/5 deel van de totale opgave tot 2030 wordt aangepakt.

Overig

Vraag:
Wat zijn de plannen voor de grootverbruikers zoals landbouw en industrie?
Antwoord:
De Warmtevisie Altena richt zich alleen op woningen en bedrijfsruimten die geen productieruimten zijn (bijv. kantoren). Het terugdringen van het gasverbruik in de industrie en tuinbouw gebeurt via andere sporen (milieuwetgeving). 

Vraag:
Worden er nog vergunningen verstrekt voor het bouwen van niet-aardgasvrije gebouwen?
Antwoord:
Nee, dat gebeurt niet meer sinds medio 2018.

Vraag:
Krijgt de woningstichting subsidie voor het aan pakken van hun oudere woningen?
Antwoord:Er wordt momenteel bekeken of de woningcorporaties meer financiële ruimte voor verduurzaming kunnen krijgen door middel van een verlaging van de verhuurdersheffing.

Vraag:
Een nieuwe koelkast levert ongetwijfeld een energiebesparing op. Maar wordt er in het advies tot vervanging ook rekening mee gehouden, dat de productie van de nieuwe koelkast en het verwerken van de oude ook energie kost?
Antwoord:
Inwoners dienen daar steeds een afweging in te maken. Met een energiemeter kunt u het huidige verbruik van de koelkast meten en kunt u een weloverwogen besluit nemen. Voor meer informatie en een goed advies verwijzen wij u graag door naar ons energieloket Altena Woont Slim.