Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Altena werkt met West-Brabantse gemeenten aan duurzame energie

Samen met andere gemeenten in West-Brabant werkt Altena aan de verduurzaming van de energievoorziening

Regionale Energiestrategie West-Brabant

Samen met andere gemeenten in West-Brabant werkt Altena aan de verduurzaming van de energievoorziening. Die gezamenlijke energie-ambities verwoorden we in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES brengen we in kaart waar en hoe we energie kunnen besparen, duurzame elektriciteit kunnen opwekken en onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. In de contourennotitie RES staan de belangrijkste keuzes die de regio wil maken. De komende tijd worden alle gemeenteraden hierover geraadpleegd. In Altena is nog veel potentie.

In Nederland maken 30 regio’s een eigen RES. Die opgave volgt uit het Klimaatakkoord. Het Rijk, de provincies en gemeenten spraken daarin af om de elektriciteit en de warmte die we gebruiken te verduurzamen. Dat doen we in West-Brabant samen met bedrijven, organisaties en inwoners.

Nog veel potentie in Altena

In de gemeente Altena is al opwek van duurzame elektriciteit gerealiseerd en gepland. Zo zijn er al veel zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. Om de opgave voor de RES te halen moeten we de komende 10 jaar stevig aan de slag. De inzet van de gemeente Altena is om zoveel mogelijk zon op dak te krijgen. Hierbij spelen ondernemers een belangrijke rol. Samen kunnen we daarin grote stappen zetten.

Wethouder Roland van Vugt:

“De RES is een opgave die we moeten invullen vanuit regionaal verband, maar onze eigen opgave is omvangrijker. Daaomr zijn we gestart met onze Altena Klimaattafels. De energietransitie willen we samen vorm en inhoud geven.”

Geen verplichte windmolens

Altena hoeft volgens de Contourennotitie tot 2030 geen windmolens te plaatsen.

Wethouder Roland van Vugt:

“Mijn inzet is geweest om vanuit de RES geen verplichte opgave te krijgen voor het plaatsen van windmolens. Maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid door in te zetten op zon en innovatie.”

Een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen

De gemeenten van West-Brabant hechten veel waarde aan een energietransitie voor iedereen. Daarom blijven we inwoners, bedrijven en andere partners betrekken, ook bij het uitwerken van de RES.

Wethouder Van Vugt:

“We zien de energietransitie als kans. Als we eigenaar worden van onze eigen energie, dragen we bij aan duurzaamheid, maar blijft er ook meer geld binnen Altena. Het kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid. Wel moeten we zorgen voor een verantwoorde inpassing in het landschap, want we willen een uniek open en groen eiland zijn en blijven.”

Gemeenteraad raadplegen

Via de Altenatafels buigt de gemeenteraad van Altena zich in februari en maart over de Contourennotitie RES. In mei 2020 wordt de Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant ter vaststelling aangeboden aan alle betrokken gemeenteraden.