Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wethouders beëdigd

Dinsdagavond 22 januari zijn tijdens een extra raadsvergadering vier wethouders voorgedragen en beëdigd.

College

De nieuwe wethouders zijn Roland van Vugt (CDA), Matthijs van Oosten (CDA), Hans Tanis (SGP) en Paula Jorritsma (Progressief Altena).  AltenaLokaal komt op korte termijn met een kandidaat voor de vijfde wethouder. 

De wethouders vormen samen met burgemeester Marcel Fränzel het college van B&W van gemeente Altena voor de periode 2019 - 2022.

Coalitieakkoord Samen bouwen aan kernachtig Altena

De fracties van CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena hebben aan de raad een bestuursakkoord (PDF, 58,2MB) aangeboden. Dit akkoord is de (inhoudelijke) basis voor de nieuwe coalitie. In de raadsvergadering werd het akkoord toegelicht.

Portefeuilleverdeling college 2019-2022

De verdeling van de portefeuilles is als volgt:

Roland van Vugt

Duurzaamheid en milieu, Afval/grondstoffen, Recreatie en toerisme, Altena-marketing/promotie, Evenementenbeleid, Natuur en landschap, Beheer openbare ruimte inclusief begraafplaatsen.

Matthijs van Oosten

Economie, maritime maintenance en landbouw, Arbeidsmarkt en arbeidsmigranten, Mobiliteit exclusief A27, Verkeer en vervoer, water, Inkoop en aanbesteding, Kerngericht Werken, Lokale Omroep, Manifest 'Kracht van Altena'.

Wethouder Altena Lokaal

Omgevingswet en ruimtelijke plannen, Volkshuisvesting en wonen, Gemeentelijke vastgoed, huisvesting Onderwijs, Sport, Gezondheid, P&O.

Hans Tanis

Bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing, Dienstverlening inclusief vergunningverlening, Informatisering en automatisering, Financiën, Grondzaken, Bedrijventerreinen, Facilitaire Zaken, Subsidiebeleid, fondsenwerving, Onderwijs, leerlingenvervoer, A27.

Paula Jorritsma

Zorg en welzijn, Participatiewet, Wmo, Jeugdwet, Jongerenwerk, Dierenwelzijn, Cultuur en Erfgoed, Monumenten en Archeologie.

Burgemeester

Openbare orde, Regionale samenwerking en externe betrekkingen, Veiligheid, Handhaving, Toezicht, Integriteit, Juridische zaken, Burgerzaken, Communicatie, Horecabeleid.