Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Langetermijnvisie ruimtelijke ontwikkeling Almkerk

Het college van B&W heeft een voorkeursrichting gekozen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Almkerk. In de dorpsstrategie voor 2040 en verder zet het college in op een sportlocatie aan de overkant van de Alm tegenover het gemeentehuis. Aansluitend aan het gebied van sport voorziet de gemeente ten oosten hiervan woningbouw. Ook wordt er ingezet op woningbouw op de locatie Mottekasteel en op de vrijkomende locatie van de huidige sportvelden. De winkelvoorzieningen blijven in het huidige centrum, waarbij de wens is dat het centrum geoptimaliseerd wordt.

In gesprekken met onder meer omwonenden, verenigingen, dorpsraden en detailhandel is vorig jaar input opgehaald en zijn scenario’s besproken. Naast deze inbreng is in de afweging gekeken naar uitkomsten van aanvullend onderzoek. Zo is er onderzoek gedaan naar wat keuzes betekenen voor bijvoorbeeld mobiliteit, het landschap en gezondheid. Op basis van deze uitkomsten is een voorkeursrichting gekozen.

Inzet op woningbouw

Woningbouw is een belangrijk thema in de visie. Gezien de woningbouwopgave en ambitie van Altena zet het college in op het bijbouwen van 300 tot 700 woningen in Almkerk in de periode tot 2040. Hiervoor is een sprong over de Alm nodig, naast de voorziene nieuwe sportlocatie.

Wethouder Hans Tanis: “We delen met deze langetermijnvisie voor 2040 en verder, welke ontwikkelingen we wenselijk vinden voor Almkerk en deels voor Nieuwendijk. Op basis van alle input en aanvullende onderzoeken vinden wij een sprong over de Alm voor één sportlocatie en evenemententerrein de beste keuze. Dit in combinatie met woningbouw. We zetten stevig in op het bouwen van nieuwe woningen. Daarnaast is het optimaliseren van het dorpshart op het gebied van onder andere parkeren en openbare ruimte wenselijk. Deze integrale visie geeft op hoofdlijnen duidelijkheid waar we ontwikkelkansen zien en welke richting we op willen met Almkerk.”

Toekomstbestendige sportlocatie

Het college ziet in de visie één sportlocatie voor zich waar diverse verenigingen en sporten samenkomen. Ook evenementen zoals de zomerfeesten krijgen hier een plek.

Wethouder Shah Sheikkariem: “We hebben bij het maken van keuzes goed geluisterd naar de ontvangen input. Als wethouder sport ben ik er van overtuigd dat één mooie toekomstbestendige sportlocatie een parel wordt en bijdraagt aan een vitaal Altena. Daarnaast is het terrein multifunctioneel inzetbaar als locatie voor evenementen. In de uitwerking hebben we vanzelfsprekend oog voor een goede en veilige bereikbaarheid van de locatie.”

Langetermijnvisie vertalen naar concrete plannen

Het college stelt het voorkeurscenario voor aan de gemeenteraad, die er in haar vergadering van 18 juni een besluit over neemt. Na vaststelling van de dorpsstrategie, volgen er verdiepende onderzoeken naar de haalbaarheid, waarbij onder andere wordt ingezoomd op de financiën. Ook gaat de gemeente in gesprek met de sportverenigingen.

Wethouder Hans Tanis: “Het is een visie op hoofdlijnen voor de lange termijn. Dit vraagt dus nog geduld in de uitvoering. We gaan aan de slag om de visie te vertalen in concrete projecten die we bespreken met betrokkenen. Participatie is daarbij een wezenlijk onderdeel. Wij staan er samen met de gemeenteraad voor, om keuzes te maken in het algemeen belang. We realiseren ons dat het maken van keuzes voor sommigen een ander resultaat geeft dan gehoopt. Er zijn inwoners voor wie de omgeving waarin zij wonen of werken verandert, of zijn er gronden nodig van ondernemers. Het samenwerken aan de plannen is daarom voor ons belangrijk. Ik zie er naar uit aan de slag te gaan met de vervolgstappen.”

Op onze website leest u meer informatie over dorpsstrategie Almkerk.