Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Maaien bermen buitengebied, zo doen wij dat

Vanaf dit jaar beheren we de bermen buiten de bebouwde kom ecologisch.

bermen maaien

Altena maakt werk van duurzaamheid en biodiversiteit. Daarom gaan we vanaf dit jaar de bermen buiten de bebouwde kom ecologisch beheren. Afhankelijk van de berm hanteren we een bepaald bermbeheer.

De plannen voor meer duurzaam bermbeheer zijn ontwikkeld samen met partijen als Altenatuur, ZLTO, Brabants Landschap, ANV en Waterschap Rivierenland.

Gefaseerd maaien

In brede bermen maaien we gefaseerd. Dat betekent dat we niet de hele vegetatie weghalen, maar stukken laten staan. Op deze manier blijven na een maaibeurt voedsel- en schuilplekken over voor kleine dieren.

Hooilandbeheer: ruimte voor meer variatie in soorten

In de meeste bermen passen we hooilandbeheer toe. Dat betekent dat we 2 keer per jaar maaien, in mei en september. Het maaisel blijft enkele dagen liggen zodat het zaad kan vallen. Daarna voeren we het af.

Gras gelijk weghalen

In een kleiner deel van de bermen voeren we het gras na het maaien, in mei en augustus, direct af. Door het maaisel af te voeren komen verschraalt de bodem. Hierdoor kunnen meer soorten vegetatie zich ontwikkelen.

Minder maaien

Een klein aantal bermen is al soortenrijk en voldoende breed. We maaien daar 1 keer, vanaf medio augustus. Het maaisel laten we enkele dagen liggen voor we het afvoeren. Voor de verkeersveiligheid maaien we in mei een strook langs de weg.

Geschikte bermen

Niet alle bermen zijn geschikt om ecologisch te beheren. We hebben onderzocht welke bermen ecologische potentie hebben. Bij bermen die weinig potentie hebben, zo’n 10%, passen we klepelbeheer toe. Dat betekent dat een maaier de vegetatie klein hakt en we de verhakselde plantenresten laten liggen om te composteren.

Monitoren

We houden de komende jaren de invloed van het anders maaien op de soortenrijkdom in de gaten.

Verkeersveiligheid

Maaien voor de verkeersveiligheid doen we 3 keer per jaar. Vanaf medio mei maaien we de zichthoeken in het buitengebied voor de eerste keer. Zo hebben weggebruikers beter zicht bij kruisingen en afslagen. Het gras wordt na het maaien direct afgevoerd.

Lokale aannemers

Het maaien in het buitengebied gebeurt door lokale aannemers: Gebr. Tolenaars en BV Koek. Voor het bermbeheer is het grondgebied van Altena verdeeld in 3 percelen. Voor 2 percelen vond een openbare aanbesteding plaats. Het derde perceel is aangemerkt als experimenteergebied.

Experimenten

In het experimenteergebied maken we bijvoorbeeld bokashi. Bokashi houdt in dat maaisel uit de bermen, vaak gemengd met slootmaaisel, op een natuurlijke wijze wordt omgezet in een bodemverbeteraar. Verwerkt in een akker draagt het bij aan een betere bodemstructuur.

Aanloopproblemen   

Omdat we werken met een nieuw systeem voor arealen, een aangepaste indeling van arealen en met nieuwe aannemers, zijn er wat aanloopproblemen. Bijvoorbeeld dat een berm anders gemaaid wordt dan de bedoeling was. Samen met onze partners in het gebied houden we het bermbeheer in de gaten en passen aan waar nodig. 

Agrariërs

Agrariërs hebben een bijzonder en beroepsmatig belang in het buitengebied. Bepaalde bloeiende kruiden kunnen problemen opleveren voor bijvoorbeeld vee of aangrenzende gewassen. Meldingen hierover kunnen worden gedaan via groen@gemeentealtena.nl. Als het nodig is kan de gemeente maatwerk toepassen door pleksgewijs extra te maaien.