Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Werkendam: Waterberging in VervoornePolder

Er komt een waterberging van drie hectare bloemrijk grasland.

Molen

Die wordt gerealiseerd aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam. Begin oktober start Waterschap Rivierenland met de werkzaamheden. De waterberging is een van de maatregelen na de wateroverlast van enkele jaren geleden.

Met de waterberging proberen we wateroverlast bij extreme regen zoveel mogelijk te beperken. Door de polder af te graven kan het water hiernaartoe. Omdat het maaiveld wordt verlaagd, ontstaat een nat en bloemrijk grasland. Als het gebied bij hevige regen onder water loopt, kan er 19.000 m3 water in. Waterschap en gemeente dragen elk de helft van de kosten voor de wateroverlastmaatregelen.

Grond in de buurt

Uit het gebied wordt eerst 35.000 kuub grond gegraven. Deze grond wordt binnen de gemeente slim gebruikt. Een deel gaat naar de Noordwaard. Het Waterschap gebruikt de grond voor het verbeteren van enkele kades en het aanleggen van opritten. Een ander deel gebruiken we voor de nieuwe wijk in Werkendam Achter de Schans.

Niet over de Schans

Om verkeersoverlast tegen te gaan, vindt het grondtransport plaats over een platenbaan die parallel aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg komt te liggen tot aan de Borcharenweg. De vrachtwagens rijden niet over de Schans. De waterberging moet deze winter gereed zijn.

Vervoorne Polder

De waterberging wordt aangelegd in de Vervoorne Polder, één van de eerste gebieden die na de Sint Elisabethsvloed van 1421 werd teruggewonnen op de zee. De polder werd bemalen door de molen aan de Schenkeldijk. Voorbij de Schenkeldijk lag in de 19e eeuw het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gevoed door de Papsluis.