Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beoordeling subsidieregeling Oog voor Elkaar

1 Aanpak

1.1 Sluiten de opgegeven activiteiten aan het ‘maatschappelijk doel opgave’ en de omschreven ‘ontwikkelingen’ binnen de maatschappelijk opgave als omschreven in bijlage 1 van het uitvoeringskader (10 punten)

1.2 Sluiten de opgegeven activiteiten aan op ‘inhoud en aandachtspunten’  binnen de maatschappelijk opgave als omschreven in bijlage 1 van het uitvoeringskader (20 punten).

2 Uitvoeringsvoorwaarden

Beschrijving hoe de opgegeven activiteiten bijdragen aan de vier uitvoeringsvoorwaarden als omschreven in hoofdstuk 5 van het uitvoeringskader.

2.1 Vroegsignaleren: de activiteiten moeten passend zijn bij de vraag en behoefte van de inwoner van Altena. Subsidieaanvragers maken gebruik van de kracht van de samenleving. We vinden het belangrijk dat er verbindingen ontstaan met bestaande infrastructuren en logische ‘vindplekken’ van doelgroepen. Denk aan het verenigingsleven, sport en kerkgenootschappen. Ook bij het gebruik van ruimtes sluit de subsidieaanvrager aan bij waar mensen al komen en werken. De subsidieaanvrager kent dan ook de weg in Altena en de mogelijkheden voor (door)verwijzen naar brede maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen vanuit andere maatschappelijke opgaven, toeleiden naar de integrale toegang tot hulp en ondersteuning OnS Altena (10 punten).

2.2 Samenredzaamheid: subsidieaanvrager werkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners. Zet zich in voor het versterken van de eigen kracht en versterken van het informele sociale netwerk: laagdrempelige toegang, zonder indicatie, geen wachttijd. Wat ons betreft gaat collectieve ondersteuning in het vrij toegankelijke veld voor op individuele ondersteuning. Bij collectieve ondersteuning kan herkenning in elkaar ontstaan en het ‘samen leren’ biedt voor deelnemers ontwikkeling in herstel. Ook kan een cursussen leiden tot een zelfhulpgroep, waarin inwoners elkaar verder ondersteunen of het verbinden van een ‘krachtige’ inwoner met een ‘kwetsbare’ inwoners in de vorm van buddy’s of maatjes. In het plan van aanpak moet zijn beschreven hoe de aanbieder gaat bijdragen aan het versterken van de samenredzaamheid (10 punten).

2.3 Samenwerking: de subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking. De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund. In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruit ziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieontvanger samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten (10 punten).

2.4 Een inclusieve en toegankelijke samenleving: iedereen moet in Altena zichzelf kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid, beperking en burgerlijke staat. Gemeente Altena wil dat meer inwoners zichzelf kunnen zijn en zich sociaal geaccepteerd voelen. In het kader van het VN-verdrag over rechten van mensen met een beperking vragen we om er voor te zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen aan de samenleving (sociale toegankelijkheid). In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieaanvrager sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager geeft aan hoe er rekening wordt gehouden met digitale  en fysieke  toegankelijkheid bij de uitvoering van activiteiten (10 punten).

3 Resultaat

3.1   In welke mate worden de beoogde resultaten binnen de maatschappelijke opgave als omschreven in bijlage 1 van het uitvoeringskader bereikt? (15 punten).

3.2  Hoe is de verhouding tussen de gevraagde subsidiebijdrage en de verwachte aantallen te bereiken vrijwilligers en inwoners? (15 punten).

Weging

De beoordelingscommissie maakt gebruik van onderstaande tabel om tot een score te komen:

WegingUitleg% van het Maximaal te behalen punten
UitstekendNaar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager een uitstekend inhoudelijk relevant, toepasselijk en volledig antwoord gegeven in relatie tot de beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium en het beoogde resultaat. Het antwoord is SMART omschreven en voldoet aan de maatschappelijke opgave beschreven in bijlage 1 van het uitvoeringskader.100%
GoedNaar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager een goed inhoudelijk relevant, toepasselijk en volledig antwoord gegeven in relatie tot de beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium en het beoogde resultaat. Het antwoord is SMART omschreven en voldoet aan de maatschappelijke opgave beschreven in bijlage 1 van het uitvoeringskader.80%
VoldoendeNaar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager een voldoende inhoudelijk relevant, toepasselijk en volledig antwoord gegeven in relatie tot de beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium en het beoogde resultaat. Het antwoord is SMART omschreven en voldoet niet volledig aan de maatschappelijke opgave beschreven in bijlage 1 van het uitvoeringskader. Er is op enkele punten nog verbetering nodig.60%
MatigNaar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager een matig inhoudelijk relevant, niet volledig toepasselijk en op enkele punten onvolledig antwoord gegeven in relatie tot de beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium en het beoogde resultaat. Het antwoord is niet SMART omschreven en/of voldoet op meerdere punten niet aan de maatschappelijke opgave beschreven in bijlage 1 van het uitvoeringskader.40%
OnvoldoendeAanvrager geeft naar het oordeel van de beoordelaar onvoldoende of geen inhoudelijk antwoord in relatie tot de beschreven beoordelingsaspecten bij het betreffende criterium en het beoogde resultaat of heeft de vraag in zijn geheel overgeslagen.0 %

De projectleider rangschikt hierna de beoordeelde aanvragen. Een aanvraag wordt geweigerd wanneer:

  1. de totaalscore van een aanvraag minder dan 55 punten bedraagt;
  2. aan het criterium Aanpak niet meer dan 15 punten zijn toegekend na toepassing van de wegingsfactor; 
  3. aan het criterium Uitvoeringsvoorwaarden niet meer dan 20 punten zijn toegekend na toepassing van de wegingsfactor; of
  4. aan het criterium Resultaat niet meer dan 15 punten worden toegekend.

De beoordelingscommissie komt daarna bijeen om een advies aan het college te formuleren om aanvragen overeenkomstig te honoreren.