Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Mobiliteit 2040

Update mei 2021

De gemeente Altena werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven aan de Mobiliteitsvisie 2040. Op deze pagina leest u over de stand van zaken. Ook kunt u eerdere berichten teruglezen.

Eind 2020 is een enquête onder inwoners gehouden, zijn trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en zijn we in gesprek gegaan met inwoners over welke thema’s belangrijk zijn. Op basis hiervan zijn hoofdlijnen geformuleerd (die u hieronder kunt lezen). Na vaststelling hiervan door de gemeenteraad op 9 februari zijn de hoofdlijnen verder uitgewerkt, onder andere in verschillende bijeenkomsten met inwoners.

22 concrete projecten

De uitwerking van deze hoofdlijnen vormt het toekomstbeeld mobiliteit 2040. Om het toekomstbeeld mobiliteit 2040 waar te maken, definiëren we 22 projecten die allemaal een bijdrage leveren aan het vooropgestelde doel: een veilig, leefbaar, bereikbaar en duurzaam Altena.

De concept mobiliteitsvisie is aangeboden aan de gemeenteraad. In juni 2021 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. U kunt de aangeboden stukken inzien via het raadsinformatiesysteem (zie agendapunt 15).

Bel of mail ons gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via e-mailadres verkeer@gemeentealtena.nl of via telefoonnummer 0183 - 51 61 00.

Hoofdlijnen mobiliteitsvisie (januari 2021)

Accordion item is uitgeklapt

Op basis van een enquête onder inwoners, bezoekers en bedrijven, trends & ontwikkelingen en feiten & cijfers op het gebied van mobiliteit, hebben we hoofdlijnen geformuleerd voor de mobiliteitsvisie van Altena.

  1.  Verbindingen naar sterke ov-assen verbeteren
  2.  Netwerken ontvlechten om leefbaarheid in kernen en veiligheid te vergroten
  3.  Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit gaan hand in hand
  4.  Bedrijvenlocaties en distributie faciliteren met goede vrachtverbindingen
  5.  Verplaatsingen op (e-)fietsafstand faciliteren met snelle, veilige en aantrekkelijke netwerken
  6.  Mobiliteit levert een actieve bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
  7.  Robuust wegennet klaar voor de toekomst
  8.  Verbindingen over water koppelen aan auto- en fietsnetwerk
  9.  Breed samenwerken vanuit eigen verantwoordelijkheden en gezamenlijke doelstellingen

hoofdlijnen mobiliteitsvisie 

De 9 hoofdlijnen voor de mobilititeitsvisie geven de ambitie weer die Altena heeft op het gebied van mobiliteit. Ze beschrijven de belangrijkste principes, die de koers bepalen van de mobiliteitsvisie. Verkeersveiligheid vormt daarbij een rode draad. Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad deze hoofdlijnen vastgesteld.