Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bouwobjecten plaatsen

Wilt u tijdelijk iets op gemeentegrond plaatsen of op de openbare weg? Bijvoorbeeld een container, steiger, hekwerk of bouwmaterialen. Meld dit dan minimaal 8 werkdagen van tevoren aan ons.

Geef bij uw melding aan hoe groot het object is, wanneer en op welke locatie u het object wilt plaatsen. 

Meld het plaatsen van een bouwobject

Voorwaarden

Het is toegestaan tijdelijk maximaal vier bouwobjecten te plaatsen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Het bouwobject mag door de omvang of vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het bedoelde gebruik geen schade toebrengen aan openbare plaatsen.

b. Het bouwobject of het bedoelde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats. Het vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van openbare plaatsen.

c. Het bouwobject of het bedoelde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van nabij gelegen onroerende zaken.

d. Open containers met brandbare materialen moeten op tenminste 2,5 meter afstand van het dichtstbijzijnde gebouw staan. Deze containers moeten ’s nachts afgedekt worden.

e. Het bouwobject of het bedoelde gebruik daarvan mag geen risico opleveren voor de openbare orde en (verkeers)veiligheid.

f. De openbare plaats mag niet langer dan 4 weken aaneensluitend in gebruik worden genomen.

g. Bouwobjecten moeten, als dat van toepassing is, voorzien worden van een afzetting en markeringen die voldoen aan de voorwaarden uit de landelijke richtlijnen van het CROW (96B).

h. Op een voetpad moet altijd een vrije doorgang van ten minste 1,5 meter breed zijn, in een zoveel mogelijk rechtdoorgaande lijn. Dit voor voetgangers en mensen met een fysieke beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers.

i. Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4 meter breed met een vrije hoogte van tenminste 4,20 meter aanwezig voor hulpdiensten.

j. Het bouwobject moet zo geplaatst worden dat voorzieningen voor hulpdiensten goed te bereiken en te gebruiken zijn. Opstelplaatsen voor de brandweer moeten goed bereikbaar blijven. Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, voedingspunten van droge blusleidingen enzovoorts moeten onbelemmerd te gebruiken zijn.

k. Het bouwobject of het bedoelde gebruik daarvan mag geen hinder, overlast of gevaar opleveren voor het milieu.

l. Op de bouwobjecten moet de naam en telefoonnummer van de eigenaar en gebruiker staan.

m. Als bouwobjecten op gazon van de gemeente worden geplaatst, dan moet dit na het weghalen, als dat nodig is, worden hersteld door de veroorzaker. De kosten zijn voor rekening van de veroorzaker.

Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden als ze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven openbare plaatsen te verrichten (onderhouds-) werkzaamheden, evenementen, markten, standplaatsen, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

Wilt u meer weten over het plaatsen van bouwobjecten? U leest de complete regeling op overheid.nl.