Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeenschappelijke regelingen

In dit register zijn de gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Altena deelneemt.

1. Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Deelnemers

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Wet veiligheidsregio's, Politiewet 2012, Wet publieke gezondheidszorg, Tijdelijke wet ambulancezorg, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Regeling, bestuur en beheer van taken inzake brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, voorbereiding en bestrijding crises, rampen, infectieziekten. Verordenende bevoegdheid, indien overgedragen, inz. art. 229 lid 1 onder a en b Gemeentewet, aangaan van dienstverlenings-overeenkomsten met deelnemersregeling.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda

Postadres: Postbus 3208
5003 DE Tilburg

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

2. Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Deelnemers

De gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Archiefwet 1995, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Zorg voor en het beheer van de krachtens de Archiefwet 1995 naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dit te doen geschieden door of vanwege een streekarchivaris; en ten slotte het vanuit een centrale archiefbewaarplaats bevorderen van lokaal- en streekhistorisch onderzoek. Benoemen streekarchivaris.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Pelsestraat 17
5256 AT Heusden

Postadres: Postbus 79
5256 ZH Heusden

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

3. GGD West-Brabant

Deelnemers

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Wet publieke gezondheid ,Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoering van gemeentelijke taken krachtens de Wet publieke gezondheid. Toezichtstaken krachtens Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Op verzoek uitvoering van taken voor de geneeskundige hulpverlening en andere taken.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda

Postadres: Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

4. Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Deelnemers

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Sint-Anthonis, Sint-Michielsgestel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet,  Wet ambulancevervoer, Wet ambulancezorg Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet tarieven gezondheidszorg, Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Overgedragen bevoegdheden

Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening. Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg. Het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen. Het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Gruttostraat 14
5212 VM 's-Hertogenbosch

Postadres: Postbus 3024
5003 DA  's-Hertogenbosch

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

5. Werkvoorzieningsschap Arbeid voor Allen (WAVA) / Midzuid

Deelnemers

De gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Participatiewet, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoering van de Wsw en zo doelmatig mogelijk de taken en bevoegdheden op het terrein van werkgeversdienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie, die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. In het kader van zijn doelstelling het in dienst nemen van personen die op grond van de Wsw en de Participatiewet daarvoor in aanmerking komen, alsmede het aanbieden van passende arbeid en bevordering van re-integratie, voortvloeiend uit de Participatiewet. De uitvoering van alle overige in de Wsw aan de Gemeenten opgedragen taken.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Wilhelminakanaal Noord 3
4902 VR Oosterhout

Postadres: Postbus 109
4900 AC Oosterhout

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

6. Regio West-Brabant

Deelnemers

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht en Zundert.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet BDU verkeer en vervoer, diverse bijzondere wetgeving, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Opstelling, vaststelling en uitvoering van strategische agenda en strategische visie voor West-Brabant Coördinatie, uitvoering, planning, advies, overleg, lobbying met betrekking tot de beleidsterreinen Sociaal economische zaken, Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, mobiliteit, Zorg welzijn en onderwijs, duurzaamheid, middelen en Kleinschalig Collectief Vervoer.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Postadres: Postbus 503
4870 AM Etten-Leur

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

7. Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Deelnemers

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena,Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Leerplichtwet 1969, Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters in het kader van de Regionale Meld- en Coordinatiefunctie in de regio West-Brabant.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

Postadres: Postbus 90156
4800 RH Breda

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan.

8. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Deelnemers

De gemeenten Altena, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Zederik, Waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke  beperkingen onroerende zaken, Wet waardering onroerende zaken, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Het openbaar lichaam beschikt over de bevoegdheden welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten, de administratie van vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden, Wet waardering onroerende zaken en de Wet Basisregistraties Adressen en gebouwen. Aan het openbaar lichaam worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Rijksstraatweg 3b
3286 LS Klaaswaal

Postadres: Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

9. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Deelnemers

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht, Zundert en de provincie West-Brabant.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Omgevingswet, Handhavings- en toezichtbepalingen krachtens Wet Geluidhinder, Wet Milieubeheer, Wet inzake de luchtverontreiniging en diverse lagere wetgeving, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoeren van het verplichte Landelijk Basistakenpakket, Adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden inzake de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Coördinerende en afstemmende taken voor de deelnemers tezamen.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postadres: Postbus 75
5000 AB Tilburg

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

10. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Deelnemers

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Nazorgregeling Wet milieubeheer, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Overgedragen bevoegdheden

Toezicht op aanwending van de voor de RSZ betaalde nazorggelden, nakomen van de contractuele verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling inzake de eindafwerking en nazorg van de gesloten stortplaats Bavel-Dorst en Zevenbergen, beheer fondsen/middelen voor de nazorg. 

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: p/a Gemeente Breda, Directie Stadsbedrijven, Bouwprojectmanagement & onderhoud gebouwen
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

Correspondentieadres: p/a Gemeente Breda, Directie Stadsbedrijven, Bouwprojectmanagement & onderhoud gebouwen
Postbus 90156
4800 RH Breda

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam.

11. Veilig Thuis West Brabant

Deelnemers

De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen,  Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Wettelijke voorschriften bij de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

Besluit Jeugdwet, Wet gemeenschappelijke regelingen en wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Overgedragen bevoegdheden

Zorg te dragen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling  (AMHK), goede samenwerking tussen het AMHK, de hulpverlenende instanties, de politie en de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming in de zin van de Jeugdwet te bevorderen.

Adres en vestigingsplaats

Bezoekadres: St.Ignatiusstraat 253
4817 KK  Breda

Postadres: Postbus 2080
4800 CB  Breda

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Geen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.