Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wat doet de gemeenteraad precies?

Elke gemeente heeft een raad. Maar wat doet de raad precies? En hoe kunt u in gesprek met de raad?

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente. Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De laatste verkiezingen waren in 2022. 

De gemeenteraad heeft drie taken:

 • vertegenwoordigen van de inwoners van Altena;
 • op hoofdlijnen bepalen wat er nodig is;
 • controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed uitvoert.

Hoe werkt de gemeenteraad van Altena?

De gemeenteraad van Altena werkt volgens de zogenaamde BOB-methode. Dit staat voor Beeldvormen, Opiniƫren en Besluiten. Daarom zijn er drie type vergaderingen: beeldvormend, opiniƫrend (meningsvormend) en besluitvormend. De eerste twee noemen we de Altenaronde en Altenatafel. De laatste is de Raadsvergadering.

De gemeenteraad volgt altijd de volgende stappen:

 1. Presidium-vergadering
 2. Altenaronde, inclusief Kernbezoek en Inloop
 3. Altenatafel
 4. Tussenweek met Presidium-vergadering
 5. Raadsvergadering

Presidium

Het Presidium bereidt de agenda's voor van de verschillende vergaderingen. Het Presidium bestaat uit de voorzitters van alle raadsfracties (partijen), de burgemeester (voorzitter van de raad) en de griffier (secretaris).

Altenaronde

De raad luistert

In de Altenaronde krijgt de raad informatie. Deze informatie komt van het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren, inwoners, ondernemers of (andere) deskundigen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie of een gesprek. Het gaat meestal over onderwerpen die de raad later behandelt tijdens een Altenatafel of Raadsvergadering. Zo heeft de raad later alle informatie die nodig is om een mening te vormen. En om eventueel een besluit te nemen.

Inspreken

Als inwoner of betrokkene kunt u tijdens de Altenaronde inspreken. U kunt de gemeenteraad dan laten weten wat uw mening is over het onderwerp dat centraal staat. De Altenaronde vindt meestal plaats in een van de dorpen of de stad van Altena. Wilt u inspreken bij de Altenaronde? Neemt u dan contact op met de raadsgriffie via 0183 - 51 61 00 of griffie@gemeentealtena.nl.

Altenatafel

De raad bespreekt

Bij de Altenatafel geven de raadsfracties hun mening over de verschillende voorstellen. Zij gaan daarover met elkaar in gesprek of debat. De Altenatafel is in het gemeentehuis in Almkerk. Er vinden dan meestal verschillende tafels tegelijkertijd plaats. Na bespreking in de Altenatafel bepaalt de raad of een voorstel door kan naar de Raadsvergadering. En zo ja: als hamerstuk (zonder debat) of als debatstuk.

Raadsvergadering

De raad besluit

Tijdens de Raadsvergadering debatteren de raadsleden nog over een aantal voorstellen. En neemt de raad besluiten. Op de agenda staan meestal:

 • vragenkwartier: vragen aan het college over actuele onderwerpen;
 • hamerstukken: voorstellen waarover de raad alleen nog stemt;
 • debatstukken: voorstellen waarover de raad eerst nog spreekt;
 • moties vreemd aan de orde: moties van de raad over een onderwerp dat niet op de agenda van de Raadsvergadering staat. Meestal gaat het om een actueel onderwerp.

Inloop

Heeft u een idee dat u met de raad wilt delen? Of ervaart u een probleem dat u de raad voor wilt leggen? Kom dan naar de Inloop. Deze vindt voorafgaand aan de Altenaronde plaats. We kunnen ons voorstellen dat u er tegenop ziet om de hele raad toe te spreken. Dat hoeft bij de Inloop niet. U kunt ook met een aantal raadsleden uw onderwerp bespreken. U kunt ook met meerdere mensen komen. Of bijvoorbeeld een filmpje laten zien. Of u nodigt de raad uit om naar uw buurt of vereniging te komen. Er is van alles mogelijk!

Kernbezoek

De raad wil alle dorpen en de stad van Altena bezoeken. Zo krijgt de raad een beeld van hoe de plaats er voor staat en wat er leeft. Daarnaast is het een manier voor inwoners en raadsleden om elkaar te ontmoeten. Elke maand bezoekt een afvaardiging van de gemeenteraad daarom een dorp of stad. Het opstellen van het programma gebeurt samen met een dorpsraad en/of andere inwoners. Het bezoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een wandeling, een bijeenkomst in het dorpshuis, een gesprek met inwoners of een presentatie door een vereniging. Er is van alles mogelijk! Het gaat om een laagdrempelig bezoek.

De vergaderingen volgen of bijwonen

De Altenarondes, Altenatafels en raadsvergaderingen zijn bijna altijd openbaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De Altenaronde is meestal op locatie. Via deze website en lokale media staat de locatie aangegeven. De Altenatafels en raadsvergaderingen zijn in het gemeentehuis in Almkerk (Sportlaan 170). U kunt de Altenatafels en raadsvergaderingen ook thuis live meekijken. Dat kan via deze link. Of u kijkt later terug via het Raadsinformatiesysteem. Hier vindt u ook de agenda's en bijbehorende vergaderdocumenten.