Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Leerplicht

Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

 • Hij of zij ziet er op toe dat de Leerplichtwet, waaronder ook de kwalificatieplicht valt, wordt nageleefd. Hij of zij controleert of alle leerlingen bij een school staan ingeschreven.
 • Hij of zij  heeft contact met de school en stelt direct een onderzoek in als er een melding is dat een leerling zonder toestemming wegblijft. Het zonder toestemming wegblijven van school heet ‘ongeoorloofd verzuim’. Regelmatig te laat komen, spijbelen of in schooltijd op vakantie gaan zijn voorbeelden van ongeoorloofd verzuim.
 • Hij of zij denk actief met ouders, jongeren en eventueel school mee om tot een oplossing voor het verzuim te komen. Op die manier kan een zwaardere maatregel, zoals een Bureau halt of een proces-verbaal, soms voorkomen worden.

Leerplicht en kwalificatieplicht (5-18 jaar)

Leerplicht = leerrecht

Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde al een tijdje naar een voorschool of een kinderdagverblijf. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als uw kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 november naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt. Leerplicht is ook leerrecht want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

Kwalificatieplicht

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij leren en werken combineren. Een startkwalificatie vergroot niet alleen de kans om een baan te vinden maar ook te behouden. Jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen, worden geholpen naar een passend onderwijs- of leertraject.

Verlof

Kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?

Dat kan alleen in sommige gevallen. Bijvoorbeeld in het geval van:

 • een verhuizing;
 • wettelijke verplichtingen;
 • een huwelijk en viering van een 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten; • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum;
 • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • zogenoemde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die, of onverwachts zijn, of buiten de wil van de ouders zijn gelegen. Een aanvraag voor een vrije dag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd, liefst zes weken van te voren.

Voorbeelden van situaties waarin u geen extra vrije dag(en) kunt krijgen:

 • een familiebezoek in het buitenland;
 • een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;
 • gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
 • eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;
 • vakantiespreiding;
 • samen reizen;
 • een verlofperiode van ouders, gebruikmaking van een levensloopregeling.

Wat zegt de wet over religieuze verplichtingen?

Als u verlof nodig heeft om te voldoen aan religieuze verplichtingen bent u verplicht dit uiterlijk twee dagen van te voren te melden aan de directeur van de school. De richtlijn voor de viering van niet christelijke feestdagen is één vrije dag per feest.

Kan ik buiten de schoolvakanties op vakantie gaan?

Nee, dat mag niet. Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan zogenoemd ‘extra verlof’ worden verleend. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur;
 • er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;
 • het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien schooldagen;
 • het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

Vrijstelling

In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:

 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden. Neem contact op met de leerplichtambtenaar voor meer informatie over het aanvragen van een vrijstelling.

Vrijstelling van een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar

Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Contact

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij OnsAltena