Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Hospice Sleeuwijk

Ontwikkeling hospice op locatie voormalige gymzaal Vlietstraat Sleeuwijk

De Stichting Hospice Altena is met een initiatiefvoorstel gekomen om een kleinschalige hospice te ontwikkelen op de locatie van de voormalige gymzaal aan de Vlietstraat in Sleeuwijk. Het college staat positief tegenover een hospice op deze locatie en heeft de stichting gevraagd de plannen verder uit te werken.

Geschiedenis

In 2017 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam besloten de gymzaal aan de Vlietstraat te slopen. Het oorspronkelijke idee was om de locatie te herontwikkelen tot een appartementencomplex. Tot die tijd is de locatie ingezaaid met gras. In 2020 heeft de Stichting Hospice Altena voorgesteld een kleinschalig hospice in een groenrijke omgeving te ontwikkelen op de locatie.

Het college ziet dat er behoefte is voor een hospice in Altena en vindt de locatie aan de Vlietstraat hiervoor geschikt.

In april 2021 heeft de initiatiefnemer met de gemeente een omgevingsdialoog gehouden met de omgeving. Hier zijn de plannen gepresenteerd en is er geluisterd naar vragen en opmerkingen vanuit omwonenden. De aangedragen aandachtspunten zijn zo goed als mogelijk meegenomen in het vervolgtraject. Zo is extra aandacht voor een groenrijke invulling. De gemeente heeft eisen gesteld aan de ontwikkeling van het hospice met betrekking tot groenbehoud, toevoeging van groen, waterhuishouding en natuur-inclusiviteit. De initiatiefnemer draagt zorg voor een goed vervolg van het participatietraject, zodat omwonenden goed blijven betrokken bij de verdere ontwikkeling.

Waar staan we nu?

De initiatiefnemer heeft het ontwerp steeds verder uitgewerkt. Daarnaast is de bestemmingsplanprocedure gestart. Op 29 april 2022 is het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en op 23 mei 2022 is er een informatieavond georganiseerd over dit plan. Het voorontwerpbestemmingsplan is deze avond toegelicht en inwoners hebben de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen. Daarnaast kon iedereen tot 3 juni 2022 een schriftelijke inspraakreactie geven. Deze inspraakreacties zijn door de gemeente bekeken en er is afgewogen in hoeverre het voorontwerp nog aanpassing behoefde. Vanaf 28 oktober ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Vervolg

Tot en met 15 december 2022 kan het ontwerpbestemmingsplan bekeken worden en kunnen zienswijze gegeven worden. Inkijken van het ontwerpbestemmingsplan kan op twee manieren:

  • Via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via 0183 - 51 61 00.

De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden wederom door de gemeente bekeken en afgewogen. Het college legt het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan wel of niet vast. De initiatiefnemer moet daarnaast een omgevingsvergunning aanvragen, voordat ze kunnen starten met de bouw.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

U kunt contact opnemen met projectleider Lothar van der Zwan via e-mailadres l.vanderzwan@gemeentealtena.nl of via telefoonnummer 0183 - 51 67 53 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag).

Maquette op basis van het schetsontwerp van het hospice aan de Vlietstraat in Sleeuwijk. Aan deze maquette/afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.