Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Je kunt te maken krijgen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) wanneer je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Je kunt ook te maken krijgen met de CRK wanneer mensen in je buurt gaan bouwen of verbouwen en jij je zorgen maakt of hun plannen passen in de omgeving. 

De CRK bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft en past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria die staan in de welstandsnota. De CRK adviseert ook over monumenten, stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte.

Doel commissie

Het werk van de commissie is gericht op:

  1. het behouden en versterken van het typische karakter van buurten en wijken;
  2. het beschermen van het beschermd stadsgezicht van Woudrichem, een gedeelte van Wijk en Aalburg en de vele monumenten die de gemeente Altena rijk is;
  3. het adviseren over selectie en aanwijzing van monumenten en over toepassing van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten.

Of het nu gaat om nieuwbouwprojecten, verbouwingen of het wijzigen van historische panden; de CRK behandelt zowel aanvragen omgevingsvergunningen ‘bouwen’ als ‘monumenten’. Alleen in geval van afbraak, reconstructie, herbestemming en ingrijpende wijzigingen moet advies aan de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed worden gevraagd.

Onafhankelijk en deskundig

In opdracht van het gemeentebestuur beoordeelt de commissie ruimtelijke kwaliteit of een bouwplan voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ en bij objecten met een monumentale bescherming, aan de monumentenwet of de erfgoedverordening, of het ontwerp qua vormgeving wel past op de plaats waar het bedoeld is. De leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit worden extern ingehuurd, en zijn onafhankelijk. Zij zijn geen ambtenaar, wethouder of raadslid in de gemeente, want in hun advies mogen geen andere belangen een rol spelen dan de welstandsaspecten en behoud van de monumentale waarden. De commissie bestaat uit 3 personen.

De commissieleden zijn deskundig op het gebied van bouwen, architectuur, architectuurgeschiedenis en cultuurhistorie. Zijn andere disciplines nodig zijn voor de beoordeling van een plan, bijvoorbeeld met betrekking tot archeologie, landschap, stedenbouw of andere zaken die verband houden met erfgoed en omgevingskwaliteit? Dan schakelen we deze disciplines tijdelijk in via Stichting ARMKB. Voor de lokale kennis wordt een samenwerking aangegaan met Erfgoed Altena.

De vergaderingen zijn openbaar: u bent welkom

De reguliere bouwplannen worden beoordeeld door de commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie vergadert elke twee weken op de dinsdagmiddag op het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar. De indiener van een bouwplan kan in zijn aanvraag verzoeken het bouwplan in de vergadering toe te lichten. Andere bezoekers hebben in principe geen inspraak. Wilt u de vergadering toch graag bijwonen? Meld u dan vóór de vergadering bij de balie van de gemeente.

Na de vergadering brengt de commissie een advies uit aan het gemeentebestuur: positief of negatief. Ook kan de commissie haar advies aanhouden tot de volgende vergadering, om de ontwerper de gelegenheid te geven het plan aan de gemeentelijke criteria aan te passen of om bijvoorbeeld met de commissie de situatie ter plaatse te beoordelen.

De vergaderdata vindt u op de website van de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant.

Bezwaar indienen

Tegen het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit is het niet mogelijk bezwaar in te dienen; het advies is gericht aan het gemeentebestuur. Het college van B en W neemt een besluit over de aanvraag van een bouwvergunning onder andere op grond van dit advies. Als u het niet eens bent met de uitslag kunt u bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. Indien uw probleem het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit betreft, is het verstandig om bij uw bezwaar het oordeel van een onafhankelijke deskundige, bijvoorbeeld een architect, te voegen.