Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Huisnummers

U heeft een eigen huisnummer (nummeraanduiding) nodig voor onder andere de postbezorging. Soms is er een wijziging van een huisnummer nodig. Er is dan een nieuw huisnummer nodig of een bestaand huisnummer moet worden ingetrokken of veranderd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een nieuwe woning wordt gebouwd, een pand wordt gesloopt of als woningen worden opgesplitst. Een verzoek over een huisnummer kunt u indienen bij de gemeente. Let op: u mag niet zelf zomaar een huisnummer aanbrengen of gebruiken, als dit nummer niet is toegekend door de gemeente. Wilt u weten of een huisnummer officieel is toegekend? Alle officiële huisnummers staan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG is te raadplegen via de BAG Viewer.

Wat heb ik nodig om een verzoek te doen?

U heeft de volgende documenten nodig om een huisnummer te kunnen aanvragen, wijzigen of intrekken:

  • Een duidelijke situatietekening van het perceel;
  • Een duidelijke plattegrond van het verblijfsobject/de standplaats/de ligplaats, waarbij de maten, de gebruiksoppervlakten en de (hoofd)toegang naar de openbare weg zijn aangegeven
Vraag huisnummer aan

Heeft u ook een omgevingsvergunning aangevraagd of een sloopmelding gedaan?

Het aanvragen van een huisnummer is niet nodig wanneer u ook een omgevingsvergunning aanvraagt voor een (nieuw)bouwproject. Als de aangevraagde vergunning verleend wordt, ontvangt u hierbij meteen een huisnummer als aan de voorwaarden wordt voldaan. Het huisnummer hoeft u dan niet apart aan te vragen. Dit geldt ook wanneer u een sloopmelding indient; er hoeft dan geen apart verzoek te worden gedaan om een huisnummer in te trekken. 

Welke voorwaarden zijn er?

Om een huisnummer te kunnen toekennen, moet er sprake zijn van een verblijfsobject, ligplaats of standplaats – zoals gedefinieerd in de Wet BAG.
De gemeente mag géén huisnummer toekennen alleen voor de aansluiting van een nutsvoorziening. Voor het aanvragen van een aansluiting van een nutsvoorziening kunt u contact opnemen met het nutsbedrijf. Ook kunt u gebruik maken van Mijnaansluiting.nl.

Wat gebeurt er als u een aanvraag heeft ingediend?

Wanneer u een aanvraag heeft ingediend, wordt deze beoordeeld op compleetheid en inhoud. Hierna wordt een besluit genomen. Als de gemeente besluit om een huisnummer toe te kennen, bepaalt de gemeente het huisnummer. De gemeente let daarbij op een logische nummering in de straat. U en belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen een besluit nummeraanduiding. Meer informatie over het indienen van een bezwaar leest u hier.

Heeft u vragen over huisnummers?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 0183 - 51 61 00 of via vergunningen@gemeentealtena.nl