Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nieuws van de gemeenteraad

5 juli: raadsvergadering Kaderbrief, eerste Bestuursrapportage en Jaarstukken 2021

Gemeenteraad

Voor het zomerreces begint, neemt de raad op dinsdag 5 juli een besluit over de jaarstukken 2021, de eerste bestuursrapportage 2022 en de kaderbrief 2023. Om 16.00 uur opent burgemeester Egbert Lichtenberg de vergadering in het gemeentehuis in Almkerk.

Omstreeks 18.00 uur wordt de vergadering geschorst voor het avondeten. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen én om mee te eten.

De behandeling en vaststelling van de Kaderbrief is een belangrijk moment. Hiermee geeft de gemeenteraad aan welk beleid hij belangrijk vindt en welke plannen, wensen en ambities hij heeft voor de komende periode. De brief geeft daarmee de kaders voor de nog op te stellen begroting voor 2023. Op 21 juni besprak de raad de Kaderbrief opiniërend, in de vergadering van 5 juli volgt tijdens de algemene beschouwingen nog debat over een aantal onderdelen en kan de Kaderbrief worden vastgesteld. Raadsleden kunnen moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigingen van raadsvoorstellen) indienen.  De raad is daarmee in de gelegenheid om richting te geven aan de begroting, die dit najaar vastgesteld wordt. De eerste Bestuursrapportage is de tussentijdse verantwoording van het college over het lopende begrotingsjaar van 2022. Op onderdelen vraagt het college de raad om de begroting te wijzigen en daar een raadsbesluit over te nemen. Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en jaarrekening 2021, legt het college beleidsmatige en financiële verantwoording af over het jaar 2021.

De complete agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl  (klik in de kalender op 5 juli: Raadsvergadering).

Live volgen en/of terugluisteren

U kunt de vergadering fysiek bijwonen of live volgen via de livestream: altena.raadsinformatie.nl/live. U kunt ook de vergadering op een later moment terugluisteren via altena.raadsinformatie.nl.

6 september: de raad bezoekt Giessen-Rijswijk

Op 6 september brengt de gemeenteraad in de middag een bezoek aan Giessen-Rijswijk. De raadsleden willen vooral in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers. Op dit moment bereiden we het bezoek voor, maar we staan natuurlijk open voor ideeën! ’s Avonds tussen 19.00 en 19.45 uur vindt er een Inloop plaats. Als inwoner van Giessen-Rijswijk kunt u hier zaken onder de aandacht van de raad brengen.

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Wilt u weten wanneer de raad vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruik maken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad of op altena.raadsinformatie.nl.

Of neem contact op met de griffie: