Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Voorwaarden rioolaansluiting

Algemene voorwaarden voor de aanleg van perceelaansluitingen riolering

  1. De werkzaamheden in gemeentegrond en aan gemeente-eigendommen worden door of in opdracht en onder toezicht van de gemeente uitgevoerd na het toesturen van het instemmingbesluit en nadat de factuur is betaald (of betaling bij de grondoverdracht heeft plaatsgevonden).
  2. Heeft u de factuur betaald en wilt u dat de aansluiting wordt gerealiseerd, dan moet u dit melden bij de heer S. de Blieck, telefoonnummer 0183 - 51 61 00 of per e-mail s.deBlieck@gemeenteAltena.nl. Deze melding dient minimaal twee weken voor de gewenste aansluitdatum te worden gedaan.
  3. Op of nabij de eigendomsgrens zal buiten de openbare grond (in principe op particulier terrein van de aanvrager) eveneens van gemeentewege een zogenaamd ontstoppingsstuk met inspectiemogelijkheden worden aangebracht. Ingeval van een bedrijventerrein zal op of nabij de eigendomsgrens buiten de openbare grond (in principe op particulier terrein van de aanvrager) eveneens van gemeentewege een zogenaamde inspectieput Ø 315 mm worden aangebracht
  4. De aansluiting op eigen terrein kan pas worden gemaakt, nadat het leidingstelsel in het openbare gebied is aangelegd.
  5. Bestaande aansluitingen die door het aanbrengen van een nieuwe aansluiting vervallen zijn, worden op kosten van de aanvrager verwijderd.
  6. De perceelaansluiting dient te voldoen aan Bouwbesluit 2018 en NEN 3215. Voor aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel dient de aanvrager in de ontwerpfase (of bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning) voor het te bouwen object bij de gemeente te informeren naar de hoogteligging van het aansluitpunt, evenals naar de aanwezigheid/afwezigheid van een perceelaansluitleiding vanaf het rioolstelsel.
  7. Schade aan  gemeente-eigendommen ten gevolge van ongeoorloofd gebruik van de aansluiting zal worden verhaald op de aanvrager.
  8. Bij wijziging van het gebruik van de aansluiting dient dit vooraf schriftelijk te worden gemeld bij de gemeente.
  9. Indien het gebruik van een perceelaansluiting definitief wordt beëindigd, is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen, waarna de aansluitleiding op kosten van de rechthebbende door de gemeente wordt verwijderd.