Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Toelichting aanvraag tegemoetkoming bijzondere bijstand

Algemeen

Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit is bijstand op grond van de Participatiewet.

Als u bijzondere en noodzakelijke kosten heeft gemaakt die u niet uit uw inkomen of vermogen kan betalen kunt u daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Voorbeelden van dit soort kosten zijn kosten voor rechtsbijstand of kosten van bewindvoering.

Vraag 1

Hier moet u uw persoonsgegevens opschrijven. Als u met meer mensen in één huis woont moet u dat hier ook opschrijven. Bij relatie moet u aangeven wat uw band is met de persoon die bij u in huis woont. Bijvoorbeeld partner, kind, ouders, onderhuurder.

Vraag 2

Schrijf hier op voor wie u kosten heeft gemaakt, waarvoor u de kosten heeft gemaakt en hoeveel u heeft betaald.

Als u de kosten nog moet maken, moet u ook laten zien waarvoor u kosten gaat maken en hoeveel u moet gaan betalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een ‘pro-forma’ nota van het bedrijf waar u de kosten gaat maken.

Vraag 3

Uw inkomen kan uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. Ook tellen wij bij uw inkomen het inkomen van uw eventuele partner op. Voorbeelden van inkomen zijn:

inkomen uit arbeid, uitkering, alimentatie, studiefinanciering en een heffingskorting van de Belastingdienst.

Vraag 4

Uw vermogen kan uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. Voorbeelden hiervan zijn het saldo van uw bank- en girorekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen, aandelen, de waarde van uw eigen woning en de waarde van uw auto. Ook tellen wij bij uw vermogen, het vermogen van uw eventuele partner en uw thuiswonende minderjarige kinderen op.

Vraag 4B

Als u en/of uw partner schulden hebt/hebben, worden deze soms van uw vermogen afgetrokken. Dit kan alleen als u de schuld kan laten zien. Ook moet u laten zien dat u de schuld moet terugbetalen. Schulden zijn bijvoorbeeld leningen bij banken, en postorderbedrijven. Studieschulden mogen niet in mindering worden gebracht op uw vermogen.

Vraag 4C

Voor vermogen dat gebonden is in een eigen woning gelden aparte regels.

Als u in een eigen woning woont vertelt Gemeente Altena u deze regels graag. Samen kunt u dan bepalen of het indienen van een aanvraag zinvol is.

Vraag 5

Uw inkomen kan lager worden vastgesteld als u veel huur moet betalen. Dit kan als u niet de maximale huurtoeslag krijgt omdat u inkomen hiervoor te hoog is.

Vraag 6

Uw inkomen kan lager worden vastgesteld als u plaatselijke belastingen moet betalen.

Aanvraag indienen

Het aanvraagformulier kunt u opsturen. Hiervoor kunt u de antwoordenvelop gebruiken. Hier hoeft geen postzegel op.

Als u geen antwoordenvelop heeft, kunt u het formulier opsturen naar:

Gemeente Altena, Antwoordnummer 14705, 4286 ZV Almkerk. Hier hoeft geen postzegel op

Welke bewijsstukken moet u mee sturen?

 • Een kopie van uw (en uw eventuele partner) identiteitsdocument of geldige verblijfsvergunning (dit hoeft niet als wij die al hebben)
 • Een bewijsstuk van de kosten waarvoor u de bijzondere bijstand aanvraagt. Bijvoorbeeld een kopie van de aankoop bon of een ‘pro forma’ nota.
 • Bewijsstukken van uw inkomen (en dat van uw eventuele partner).
  • Salarisstroken van de laatste 3 maanden (als uw inkomen niet iedere maand het zelfde is moet u bewijsstukken van de laatste 6 maanden mee sturen).
  • Uitkeringsspecificatie als u een uitkering of pensioen ontvangt.
  • Een bewijsstuk inkomen uit alimentatie.
  • Een bewijsstuk van een voorlopige aanslag van de Belastingdienst van dit jaar.
  • overige inkomsten.
 • Bewijsstukken van uw vermogen (en dat van uw eventuele partner en thuiswonende  minderjarige kinderen).
  • Kopieën van bankafschriften van de laatste 3 maanden. Het gaat om al uw bankafschriften van al uw rekeningen. Ook van spaarrekeningen.
  • Kentekenbewijs van uw auto of motor.
  • Bewijsstuk van uw waardepapieren, bijvoorbeeld uitvaartverzekering of levensverzekering.
  • Overige bezittingen, bijvoorbeeld een caravan of contant geld.
  • Als u en/of uw eventuele partner schulden heeft, moet u bewijsstukken mee sturen. Bijvoorbeeld een kopie van een specificatie van de schuldeiser.
 • Een bewijsstuk van de te betalen kale huur.
 • Een bewijsstuk van de huurtoeslag. Bijvoorbeeld de brief waarin de jaarlijkse huurverhoging staat.
 • Een bewijsstuk van de aanslag plaatselijke belastingen en van de eventuele bijdrage op grond van de kwijtscheldingsregeling.